Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu gospodarstva, službenici za informiranje:

  • na adresu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
  • elektroničkom poštom na:  Nadalina.KatovcicVlasic@mingo.hr
  • ili donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 10 do 16 sati

 

 

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (NN 41/11)

IZMJENA ETIČKOG KODEKSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (NN 13/12)

 

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)

 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016  ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

 

PLANOVI NABAVE/REGISTAR UGOVORA

 

STRATEŠKI PLANOVI/GODIŠNJI PLANOVI/IZVJEŠĆA

 

FINANCIJSKI PLANOVI/FINANCIJSKA IZVJEŠĆA