Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu

SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18.), s danom 1. travnja 2019. godine, inspekcijski poslovi u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.

Vezano za podnošenje prijava u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda potrošači se i dalje mogu obratiti tržišnoj inspekciji na niže navedene kontakte.”
 

PODNOŠENJE PRIJAVE U PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA

PRIJAVA TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine “br. 41/14, 110/15 i 14/19.) tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor.

Prijava se može podnijeti:

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

  • osobno u Pisarnici Državnog inspektorata

Informacije o podnošenju prijava:

Telefon: 01/2375 276

NAPOMENA POTROŠAČIMA

  • Ukoliko trebate tumačenja ili mišljenja vezana za primjenu određenih materijalnih odredbi Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14, 110/15 i 14/19.) obratite se pisanim putem na adresu: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

_________________________________________________________________________________________________

 

SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U ZAGREBU

Šubićeva 29

10 000 Zagreb

Tel: 01/2375 303

E-mail: infopjzg@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U RIJECI

Osječka 50

51 000 Rijeka

Tel: 051/500-642

E-mail: infopjri@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U VARAŽDINU

Stanka Vraza 4

42 000 Varaždin

Tel: 042/301-701

E-mail: infopjvz@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OSIJEKU

Šetalište kardinala Franje Šepera 1d

31 000 Osijek

Tel: 031/285-680

E-mail: infopjos@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U SPLITU

Mike Tripala 6

21 000 Split

Tel: 021/203-700

E-mail: infopjst@mingo.hr

 

SEKTOR NADZORA U PODRUČJU RUDARSTVA, ELEKTROENERGETIKE I OPREME POD TLAKOM

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: 01/6109-770

Fax: 01/6109-749

E-mail: donata.takac@mingo.hr