Vodič kroz Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) stupio je na snagu 2. listopada 2015.godine te je u potpunosti usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014, odnosno s pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potpora za ulaganje.

U cilju povećanja izravnih domaćih i stranih ulaganja te povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kontinuirano se provode aktivnosti vezane za unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja, te su tijekom 2017. godine pripremljene izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja, a predviđeno stupanje na snagu planirano je za 2018 godinu.

U Republici Hrvatskoj jednaki tretman, prava i obveze imaju domaći i strani ulagači. Ulagači za svoje projekte ulaganja mogu koristiti bespovratne novčane potpore te porezne olakšice.

Tako svim ulagačima koji ulažu u proizvodno-prerađivačke, razvojno-inovacijske, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, Republika Hrvatska nudi potpore od kojih su za većinu poduzetnika najprivlačnije porezne olakšice. U praksi ovo znači plaćanje niže stope ili oslobođenje od plaćanja poreza na dobit.

Ukupna potpora za ulaganje se izračunava kao postotak vrijednosti ulaganja, odnosno utvrđuje se na temelju prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu ili na temelju prihvatljivih troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem (trošak plaća).

Maksimalni intenziteti potpore, utvrđeni kartom regionalnih potpora, iznose 25 %, 35%  ili 45% od ukupnih troškova ulaganja, ovisno o tome da li projekt ulaganja realizira mali, srednji ili veliki poduzetnik (trgovačko društvo ili obrt koji je obveznik poreza na dobit).

Minimalno razdoblje očuvanja ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja potpora.