Uprava

Uprava za industriju, investicije i programe i projekte Europske unije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji, prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i cjelokupnog održivog razvitka;daje horizontalne potpore industriji, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga rada sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i trgovačkim društvima, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. Uprava prati propise nacionalnog zakonodavstva, regulative Europske unije i međunarodnih organizacija te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Uprava pruža potporu i sudjeluje u svim aktivnostima u procesima internacionalizacije hrvatskoga gospodarstva. Uprava sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz gospodarsku diplomaciju te sudjeluje u radu svih tijela državne uprave u vezi s promicanjem ulaganja, te nastupa hrvatskih tvrtki na međunarodnim tržištima. Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu strategije poticanja investicija kao i njihovu provedbu, praćenje slobodnih zona i otklanjanje prepreka investicijama.

Predlaže provođenje mjera gospodarske politike, s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja, sa svrhom ravnomjernog regionalnog razvoja, pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, provodi promidžbene aktivnosti za investiranje u hrvatsko gospodarstvo i sigurnost tih investicija. Sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja investicija, procjenjuje i odobrava korištenje poticajnih mjera, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu.

Uprava daje podršku jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera konkurentnosti, uspostavu Visoko-tehnološke mreže za industriju i sektorskih i KET tehnoloških platformi, razvoj centara kompetencija i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih izvora financiranja. Uprava sudjeluje i koordinira pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; koordinira izradu programskih dokumenata namijenjenih istraživanju i razvoju i komercijalizaciji inovacija, prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije, podizanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaže strateške smjernice i mjere za unaprjeđenje konkurentnih sektora; predlaže i unaprjeđuje dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira/Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i aktivnosti vezane uz istraživanje, tehnološki razvoj i komercijalizaciju inovacija.

Uprava sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu sa EU i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima. Uprava priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata i relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta/mjera. Sudjeluje u izradi i provedbi Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za korištenje sredstava u okviru operativnih programa.

U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Uprava obavlja poslove koji se odnose na vrednovanje, provedbu, financijsko upravljanje i kontrolu, te praćenje i izvještavanje o provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s principima dobrog financijskog upravljanja te u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima Europske unije. Uprava donosi prijedloge i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma.

Uprava je odgovorna za provedbu operativnih programa u području unaprjeđenja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s ciljem promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj i ujednačavanja gospodarskog razvoja. U suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, Uprava priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata te osigurava njihovu provedbu, provodi natječajni postupak, zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge, odabire projekte za financiranje, donosi financijske odluke te postupa po žalbama. Uprava priprema prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima.

Uprava upravlja sredstvima alociranim iz fondova Europske unije kao i nacionalnim sredstvima te osigurava njihovo učinkovito korištenje. Uprava prati provedbu projekata te provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem te provodi mjere iz Operativnog programa za Regionalnu konkurentnost Prioritet 3. Tehnička pomoć. Uprava prati propise nacionalnog zakonodavstva, regulative Europske unije i međunarodnih organizacija te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

1. Sektor za jačanje konkurentnosti industrije
2. Sektor za investicijsku politiku
3. Sektor za programe i projekte Europske unije.