Radne dozvole i vize

Radne dozvole i vize

Zakonom o strancima NN (130/11) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija, konzularnih ureda, članove misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, članove misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te članove njihovih obitelji, odnosno zajedničkog kućanstva. 


Stranac u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
 Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.
Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:
1. stalni boravak,
2. azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu,
3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita,
4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,
5. autonomni boravak,
6. status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa,
7. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima.
 

Upute o proceduri - izdavanje radne dozvole strancu

Korisni linkovi:

 1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca (obrazac 9a*1) podnosi poslodavac (pravna ili fizička osoba) u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu svog sjedišta
 • uz zahtjev za izdavanje radne dozvole (godišnja kvota/izvan kvote) poslodavac*2 je dužan priložiti*3:

1.     ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor
2.     podatke o radnom mjestu ili vrsti posla i uvjetima rada
3.     dokaz o stručnoj spremi i osposobljenosti stranca
4.     dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj  (izvadak iz: sudskog registra za trgovačko društvo, podružnicu, predstavništvo i ustanovu; Središnjeg obrtnog registra; registra udruga i Upisnika predstavništva stranih zaklada i fundacija, ne smije biti stariji od šest mjeseci)
5.     dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima¸ ne stariji od mjesec dana
6.     obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca, BON 1, BON 2
7.     20,00 kuna biljega.
 
 *NAPOMENA: Obrazac je moguće ispisati sa stranica interneta.
Ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor poslodavac je dužan dostaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja radne dozvole, ukoliko je zahtjevu za izdavanje radne dozvole priložen predugovor o radu
Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima
Zahtjev za produženje radne dozvole poslodavac mora podnijeti najkasnije 45 dana prije isteka roka važenja izdane radne dozvole. Ukoliko zahtjev ne podnese u navedenom zakonskom roku, podliježe prekršajnoj sankciji.
 
2. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja 
  
3. korak – Uplata u pošti/FINA-i/banci
 
4. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu rada za stranca može podnijeti i poslodavac policijskoj upravi/policijskoj postaji istodobno sa zahtjevom za izdavanje radne dozvole, na temelju punomoći. U tom slučaju odobrenje boravka preuzima stranac osobno u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji ili u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske.
  • policijska uprava / policijska postaja donosi odluku, koja se dostavlja poslodavcu
  • ukoliko je zahtjev pozitivno riješen, uplaćuje se iznos od 300,00 kn za radnu dozvolu za stranca, naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti / FINA-i / banci, putem opće uplatnice na broj računa koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (za Državni proračun Republike Hrvatske) 
  • uz predočenje dokaza o uplaćenih 300,00 kuna za radnu dozvolu, nadležna policijska uprava / policijska postaja uručit će poslodavcu radnu dozvolu za stranca, koja se izdaje u obliku rješenja
  • radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se zasniva radni odnos, a najduže do godine dana

         zrakoplovno-tranzitna viza (viza A)

Izdaje se za jedan, dva ili više tranzita s duljinom odobrenog boravka potrebnom za tranzit.
Isto tako, kratkotrajna viza izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka na područje Republike Hrvatske u svrhu turističkog, poslovnog, osobnog ili drugog putovanja. Rok valjanosti takve kratkotrajne vize ne može biti dulji od pet godina i ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Republiku Hrvatsku.
Neprekidan boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s kratkotrajnom vizom u Republici Hrvatskoj ne može biti dulje od tri mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska.
 

          kratkotrajna viza (viza C)

U pravilu, strancu koji za vrijeme međupristajanja u zračnoj luci u Republici Hrvatskoj ne napušta međunarodni tranzitni prostor ili zrakoplov ne treba viza.
Iznimno, Vlada Republike Hrvatske može odrediti da državljani određenih država te nositelji putnih isprava koje su izdala nadležna tijela tih država trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu.
Ona se izdaje strancu za jedan ili više prolazaka kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke, s rokom valjanosti do šest mjeseci.
 
Na temelju vize stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.
Vize izdaju diplomatske misije, odnosno konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu, a može je izdati i diplomatska misija, odnosno konzularni ured druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na propisanom obrascu najviše 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja. Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, podnosi zahtjev za izdavanje vize na zasebnom obrascu.
  
Od stranca koji dolazi u privatni ili poslovni posjet fizičkoj ili pravnoj osobi u RH može se zatražiti da priloži jamstveno pismo i/ili drugi dokaz da će ta fizička ili pravna osoba snositi troškove njegova boravka u RH, uključujući i troškove smještaja i uzdržavanja te troškove napuštanja RH.
Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje, a u slučaju višekratnog ulaska i potpisanu izjavu o obvezi posjedovanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije posjete.
Iznimno, vize mogu izdati tijela mjerodavna za nadzor prelaska državne granice, ako stranac nije bio u položaju unaprijed podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske i priložio je, ako je potrebno isprave kojima se dokazuju nepredviđeni i neodložni razlozi za ulazak u Republiku Hrvatsku.
Stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi s vizom, u pravilu, vizu ne može produžiti. Iznimno, rok valjanosti i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize se može produljiti zbog više sile, humanitarnih ili ozbiljnih osobnih razloga. Zahtjev za produljenje podnosi se policijskoj upravi/postaji, prema mjestu boravka stranca, prije isteka roka važenja postojeće vize, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Do donošenja odluke o produljenju vize stranac može boraviti na području Republike Hrvatske.

Državljani sljedećih država, nositelji valjanih putnih isprava, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

Republika Albanija, Kneževina Andora, Antigva i Barbuda, Argentinska Republika, Australija, Republika Austrija, Zajednica Bahama, Barbados, Kraljevina Belgija, Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Brazil, Brunej Darussalam, Republika Bugarska, Republika Cipar, Crna Gora, Češka Republika, Republika Čile, Kraljevina Danska, Republika Estonija, Republika Finska, Francuska Republika, Republika Gvatemala, Helenska Republika, Republika Honduras, Irska, Republika Island, Država Izrael, Japan, Kanada, Republika Koreja, Republika Kostarika, Republika Latvija, Kneževina Lihtenštajn, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Repub-lika Makedonija, Malezija, Republika Malta, Republika Mauricijus, Sjedinjene Meksičke Države, Kneževina Monako, Republika Nikaragva, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška, Novi Zeland, Savezna Republika Njemačka, Republika Panama, Republika Paragvaj, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika El Salvador, Republika San Marino, Republika Sejšeli, Republika Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Republika Slovenija, Republika Srbija, Sveta Stolica, Sveti Kristofor i Nevis, Kraljevina Španjolska, Kraljevina Švedska, Švicarska Konfederacija, Talijanska Republika, Republika Turska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Istočna Republika Urugvaj, Bolivarijanska Republika Venezuela

Nezahtijevanje vize odnosi se i na sljedeće nositelje valjanih putnih isprava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske:
·          britanski (prekomorski) državljani,
·          državljani britanskih prekomorskih područja koji imaju pravo nastanjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu i
·          britanski podanici koji imaju pravo nastanjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 
Nezahtijevanje viza odnosi se i na nositelje valjanih putnih isprava izdanih u Posebnom upravnom području Hong Kong Narodne Republike Kine i Posebnom upravnom području Macao Narodne Republike Kine.
Nezahtijevanje vize odnosi se i na nositelje putovnica izdanih na području Tajvana, ako je u putovnicu unesen broj osobne iskaznice.

Više o postupku izdavanja viza i o trošku izdavanja viza naći ćete ovdje.


 • BORAVAK STRANACA

  Stranac može boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku, privremenom ili stalnom boravku.

Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do 3 mjeseca na temelju vize ili bez vize.
Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza može boraviti u Republici Hrvatskoj najduže 3 mjeseca u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.
Stranac koji je iskoristio 3 mjeseca boravka prije proteka vremenskog razdoblja od 6 mjeseci, može ponovno ući i boraviti u Republici Hrvatskoj kada protekne vremensko razdoblje od 6 mjeseci računajući od dana prvog ulaska

Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:
1. spajanja obitelji,
2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
3. znanstvenog istraživanja,
4. humanitarnog razloga,
5. rada (Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad) i
6. rada raspoređenog radnika. 

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.
 Zahtjev za odobrenje privremenog boravka za stranca kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, može se podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca ili mjestu rada stranca.
 stranac kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, a dolazi radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, te stranac iz članka 76. stavka 1. točke 12., 13., 14. i 15. Zakona o strancima i članovi njegove uže obitelji mogu zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.
Stranac koji podnese zahtjev za odobrenje privremenog boravka prije isteka kratkotrajnog boravka može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.
Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi stranac, a zahtjev za dozvolu za boravak i rad može podnijeti i poslodavac.

Odobrenje za privremeni boravak  izdaje se na rok važenja do godine dana.
Rok važenja putne isprave mora biti najmanje 3 mjeseca duži od roka na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak.
 
Strancu će se odobriti privremeni boravak ako:
1. dokaže svrhu privremenog boravka,
2. ima valjanu putnu ispravu,
3. ima sredstva za uzdržavanje,
4. ima zdravstveno osiguranje,
5. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.
 
Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno 5 godina odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.
Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od 5 godina izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno do 6 mjeseci.
 U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. 


Prema Zakonu o prebivalištu (NN 144/12.) prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od 3 mjeseca.
Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi ili policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište.
Stranac na stalnom boravku dužan je prijaviti prebivalište i adresu stanovanja te promjenu prebivališta i adrese stanovanja u roku osam dana od promjene.
Stranac na privremenom boravku dužan je prijaviti boravište i adresu stanovanja te promjenu boravišta i adrese stanovanja u roku tri dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od dana promjene boravišta ili adrese stanovanja.
 
Stranac na kratkotrajnom boravku dužan je prijaviti boravište u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene adrese stanovanja, a u sljedećim slučajevima adresu stanovanja prijavljuju:
·         pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja strancima- u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja
·         pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge veza u luci nautičkog turizma, kada je stranac došao na plovilo na kojem će biti smješten-u roku od 12 sati od pružanja usluge smještaja
·         svaka iduća pravna i fizička osoba koja pruža uslugu veza u luci nautičkog turizma, ako se plovilo nalazi na vezu duže od 6 sati-u roku od 12 sati od dolaska na vez
·         pravna i fizička osoba koja iznajmljuje plovilo strancu, kada se plovilo preuzima na mjestu gdje se vez ne naplaćuje-u roku od 12 sati od preuzimanja plovila
·         zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici privatne prakse koji primaju stranca na liječenje-u roku od 48 sati od dana prijema
·         osobe kojima stranci dolaze u posjet-u roku od 48 sati od dolaska stranca u posjet
 
Stranci koji dolaze stranim plovilima namijenjenim sportu i razonodi i koji se koriste smještajem na tim plovilima, dužni su prijaviti boravište policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci gdje se obavlja granična kontrola pri ulasku u Republiku Hrvatsku.
Pravna i fizička osoba koja je u Republici Hrvatskoj iznajmila plovilo strancu, dužna je odmah obavijestiti pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge veza u luci nautičkog turizma, radi prijave boravišta.
Stranac na kratkotrajnom boravku, stranac na stalnom boravku i stranac na privremenom boravku dužni su odjaviti boravište, odnosno prebivalište stranca najkasnije prvog sljedećeg dana od odlaska stranca s adrese stanovanja, boravišta, odnosno prebivališta.
Prijave, kao i odjave boravišta/prebivališta ili promjena adrese stanovanja mogu se izvršiti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili se dostavljaju u elektroničkom obliku, putem interneta na propisani način za pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluge smještaja. Ostali Obrazac 8A mogu ispisati, ispuniti i odnijeti u policijsku postaju, odnosno upravu.
Stranac na kratkotrajnom boravku (turistički boravak do 90 dana u 6 mjeseci), osobe kojima stranac dolazi u posjet te pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja stranaca, prijavu stranca mogu obaviti i putem turističke zajednice na području na kojem stranac boravi, a koju prijavu je turistička zajednica dužna dostaviti u roku od 24 sata od prijave stranca turističkoj zajednici.
NAPOMENA: Promjenom adrese stanovanja smatra se samo promjena adrese unutar dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta. Ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta, radi se o promjeni prebivališta/boravišta.
 
Potrebno je ako podnositelj zahtjeva prijavljuje prebivalište/boravište. Kao dokaz kojim potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta, dužan je priložiti:
·         vlasnički list
·         ugovor o najmu
·         kupoprodajni ugovor
·         darovni ugovor i sl.
Uz navedene dokaze, može se zatražiti i uvjerenje o dodjeli kućnog broja.
 
Navedene dokaze nije obvezno priložiti ukoliko je smještaj osiguran kod pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja strancima