Propisi

  • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
    (o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006) 

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013.:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: