Poticajne mjere

Zakonom su definirane sljedeće poticajne mjere:

1.  porezni poticaji - smanjenje stope poreza na dobit, ovisi o visini investicije i broju novootvorenih radnih mjesta

2.  bespovratna novčana potpora za otvaranje novih radnih mjesta - ovisi o stopi nezaposlenosti u županiji u kojoj se realizira projekt

3.  bespovratna novčana potpora za stručno usavršavanje - ovisi o veličini poduzetnika i vrsti usavršavanja 

4.  dodatna potpora za otvaranje novih radnih mjesta za određene poslovne aktivnosti ovisi o vrsti aktivnosti, potpore za otvaranje novih radnih mjesta uvećavaju se za određene postotke, ovisno o vrsti poslovne aktivnosti 

5.  bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva kod razvojno-inovacijskih aktivnosti - potpora u visini do 20% opravdanih troškova kupnje opreme/stroja

6.  bespovratna novčana potpora za kapitalne troškove projekata većih od 5 milijuna eura koji otvaraju više od 50 novih radnih mjesta - ovisi o stopi nezaposlenosti u županiji u kojoj se realizira projekt  

7.  bespovratna novčana potpora za otvaranje novih radnih mjesta kod radno intenzivnih projekata - ovisi o broju novih radnih mjesta

Umanjena stopa poreza na dobit obračunava se prilikom prijave poreza na dobit. Bespovratna novčana sredstva za ulaganja u dugotrajnu imovinu odobravaju se po isteku prve godine ulaganja, a bespovratna novčana sredstva za otvaranje novih radnih mjesta po isteku prve godine od otvaranja novih radnih mjesta

 MINIMALNO POTREBNO ULAGANJE ZA OSTVARIVANJE POTICAJA

 •  50.000 € i 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000 € i 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike

 

Nositelj poticajnih mjera može biti poduzetnik – fizička osoba (obrtnik) obveznik poreza na dobit ili trgovačko društvo.

Prijava za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera podnosi se prije početka investicijskog projekta.

Obveze nositelja poticajnih mjera -podnošenje godišnjeg izvješća o izvršenju investicijskog projekta nadležnom ministarstvu i  Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Godišnje izvješće podnosi se uz prijavu poreza na dobit u skladu s rokovima propisanim u Zakonu o porezu na dobit. 

Pored proizvodno-prerađivačkih aktivnosti, poticajne mjere odnose se i na sljedeće poslovne aktivnosti:

AKTIVNOSTI ZA KOJE SE ODOBRAVAJU POTICAJI

Razvojno-inovacijske aktivnosti

Aktivnosti poslovne podrške

Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Unapređenje i modernizacija:

 • Proizvoda
 • Proizvodnih serija
 • Proizvodnih procesa
 • Proizvodnih tehnologija

 

 

 

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima
 • Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti
 • Logistički i distribucijski centri
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera

 

 • Aktivnosti kreativnih usluga
 • Aktivnosti turističkih usluga
 • Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga
 • Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa

 

 Kategorizacija poduzetnika sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/11)       

Kategorija poduzetnika

Broj zaposlenih 

i

 Prihod

ili

Ukupna aktiva

Srednji

≤ 249

≤ € 50 mil.

≤ € 43 mil.

Mali

≤ 49

≤ € 10 mil.

≤ € 10 mil.

Mikro

≤ 9

≤ € 2 mil.

≤ € 2 mil.

 

OSNOVICA ZA IZRAČUN POTICAJA

Materijalna imovina (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva)

+

Nematerijalna imovina (patenti, licence, know-how – max. do iznosa 50% materijalne imovine)

ILI

Trošak plaća novootvorenih radnih mjesta (bruto II plaća u dvogodišnjem razdoblju)

NAPOMENA: Iznos potpore izračunava se u odnosu na materijalnu i nematerijalnu imovinu ili u odnosu na troškove plaća novootvorenih radnih mjesta pri čemu se u obzir uzima onaj iznos koji je veći.

Troškovi investicije koji ne ulaze u osnovicu za izračun:

 • zemljište
 • ranije izgrađene zgrade/građevine
 • ranije korištena oprema/strojevi

 

 

Iznos poticaja = osnovica za izračun poticaja x maksimalni intenzitet

 

VELIKA PODUZEĆA

SREDNJA PODUZEĆA

MIKRO I MALA PODUZEĆA

MAKSIMALNI INTENZITET

40%

50%

60%

             

POREZNI POTICAJI

Visina investicije

Uvjet otvaranja novih radnih mjesta

Stopa poreza na dobit**

Maksimalno razdoblje korištenja poticaja

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i radnih mjesta***

≥ 50.000* €

≥ 3

10%

5 godina

3 godine

0,15-1 mil. €

≥ 5

10%

10 godina

5 godina za velike subjekte

3 godine za male i srednje subjekte

1-3 mil. €

≥ 10

5%

10 godina

5 godina za velike subjekte

3 godine za male i srednje subjekte

preko 3 mil. €

≥ 15

0%

10 godina

5 godina za velike subjekte

3 godine za male i srednje subjekte

 * Samo mikro poduzetnici mogu ostvariti poticaje već i za investicije od 50.000 eura

** Stopa poreza na dobit od 20% umanjena je za 50%, 75% odnosno 100%, ovisno o visini investicije

*** Razdoblje očuvanja investicije i radnih mjesta ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera

Poduzetnik, nositelj poticajnih mjera, koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom može ostvariti bespovratnu novčanu potporu za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta čiji iznos ovisi o stopi nezaposlenosti u županiji u kojoj se investicija realizira.   

POTICAJI ZA OPRAVDANE TROŠKOVE NOVIH RADNIH MJESTA

Županijska stopa nezaposlenosti

Visina potpore (kao postotak dvogodišnje bruto II plaće)

do 10%

10%, odnosno max do 3.000 € po novootvorenom radnom mjestu

10-20%

20%, odnosno max do 6.000 € po novootvorenom radnom mjestu

preko 20%

30%, odnosno max do 9.000 € po novootvorenom radnom mjestu

 

Nositelju poticajnih mjera odobrit će se 100% iznosa potpore ukoliko se zapošljavanje odnosi na:

 • nezaposlenu osobu koja je bila minimalno tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili
 • osobu do 25 godina starosti, bez zanimanja, pomoćnih zanimanja ili strukovnih zanimanja, koja se prvi puta zapošljava, bez prijave u evidenciji nezaposlenih, ili
 • osobu do 29 godina starosti, stečene srednje, više ili visoke stručne spreme, koja se prvi put zapošljava, bez prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili
 • osobu do 29 godina starosti koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 90 dana od dana diplomiranja, stjecanja zvanja/zanimanja po završetku redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili osobu bez zanimanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja, ili
 • osobu kojoj je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.

Ukoliko zapošljavanje ne ispunjava ove uvjete odobrit će se 40% iznosa potpore.

Za radno intenzivne investicijske projekte bespovratna novčana potpora iz gornje tablice uvećava se za određene postotke ovisno o broju otvorenih novih radnih mjesta. 

POTICAJNE MJERE ZA RADNO INTENZIVNE INVESTICIJSKE PROJEKTE

Broj novih radnih mjesta

≥ 100

≥ 300

≥ 500

Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta (iz gornje tablice) za:

+ 25%

+50%

+ 100%

Potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem može biti dodijeljena u obliku potpore za:

 • Posebno usavršavanje – namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktičnog znanja, neprenosivo je ili je ograničeno prenosivo kod drugih poduzetnika ili djelatnosti.
 • Opće usavršavanje – namijenjeno je stjecanju općega znanja, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i znatno poboljšava mogućnost zapošljavanja radnika.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja jesu:

a. troškovi instruktora,

b. putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju,

c. troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja,

d. troškovi sudionika usavršavanja do visine svih opravdanih troškova iz točaka a. do c. 

POTICAJI ZA OPRAVDANE TROŠKOVE USAVRŠAVANJA

Veličina poduzetnika

Visina potpore (kao postotak opravdanih troškova usavršavanja)

Posebno usavršavanje

Opće usavršavanje

Veliki

25%

60%

Srednji

35%

70%

Mikro i mali

45%

80%

Visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje može iznositi maksimalno do 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta.

Dodatne poticajne mjere u obliku povećanja potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta ili bespovratne novčane potpore za kupnju opreme/strojeva odobravaju se za određene poslovne aktivnosti navedene u tablici. 

POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI, AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE I AKTIVNOSTI USLUGA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

Vrsta investicijskog projekta

RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE

AKTIVNOSTI USLUGA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

Povećanje potpore za troškove novih radnih mjesta za:

+ 50%

+ 25%

+ 25%

Bespovratna potpora

(kao postotak opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva)

  do 20% za kupnju opreme/strojeva

(max. 0,5 mil. €)

 

 

Bespovratna novčana potpora može se odobriti za kapitalne troškove investicijsko projekta čija je vrijednost najmanje 5 milijuna eura te uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom. 

POTICAJNE MJERE ZA KAPITALNE TROŠKOVE INVESTICIJSKOG PROJEKTA

Visina investicije

Nova radna mjesta

Županijska stopa nezaposlenosti

Visina potpore

(kao postotak kapitalnih troškova)

≥  5 mil. €

≥ 50

10-20 %

10 %, odnosno max do 0,5 mil. €

iznad 20 %

 20 %, odnosno max do 1 mil. €

Kapitalni troškovi za koje se odobrava bespovratna potpora:

 • troškovi izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta,
 • troškovi kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme.

Udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi mora iznositi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme mora biti oprema visoke tehnologije.