Poticaji za investicijske projekte

Poticajne mjere za ulaganja u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13) i Uredbom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13) i odnose se na investicijske projekte u:

•proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
•razvojno-inovacijskim aktivnostima,
•aktivnostima poslovne podrške i
•aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti

Poticajne mjere su:

1.poticaji za mikro poduzetnike,
2.porezni poticaji,
3.carinski poticaji,
4.poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom,
5.poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom,
6.poticajne mjere za:
          A.razvojno-inovacijske aktivnosti,
          B.aktivnosti poslovne podrške i
          C.aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,

7.poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta i
8.poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte.
 
Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše
ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od: 
      - 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
      - 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike 

Minimalno razdoblje očuvanja ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Klasifikacija poduzetnika prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12)

Kategorija poduzetnika* Broj zaposlenih Godišnji prihod        ili Ukupna aktiva
Veliki ≥ 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana društva, a sukladno Općem poreznom zakonu („Narodne novine“, broj 147/08, 18/11 i 78/12) i Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora („Narodne novine“, broj 37/09)

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna(vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

 

Porezni poticaji

Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje (godine ) Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Stopa poreza na dobit
< 1 5 ( 3 za mikro ) 10 3 (SME), 5 ( veliki) 10%
1-3 10 10 3 (SME), 5 ( veliki) 5%
>3 15 10 3 (SME), 5 (veliki) 0%

 

Poticaji za zapošljavanje

Stopa nezaposlenosti po
županijama
Poticajne mjere za opravdane troškove
otvaranja novih radnih mjesta*
Poticajbe mjere za razvojno investicijske aktivnosti  Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške Dodatne poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti
< 10% do 10% (max. 3,000 €) +50% (1,500 €) +25% (750 €)  
10-20% do 20% (max. 6,000 €) +50% (3,000 €) +25% (1,500 €) 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva (max. 0.5 milijuna €)
> 20% do 30% (max. 9,000 €) +50% (4,500 €) +25% (2,250 €)  

*visinu iznosa poticaja za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, kao i kriterije za određivanje konkretne visine iznosa poticaja propisat će Vlada Republike Hrvatske Uredbom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Razvojno inovacijske aktivnosti podrazumijevaju aktivnosti koje utječu na unapređenje i modernizaciju proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija.

Aktivnosti poslovne podrške:

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima - svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.
 • Centri zajedničkih izdvojenih poslovnih  aktivnosti - usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti ( korporativnih aktivnosti multinacionalnih kompanija) kao što su; financije, računovodstvo, marketing, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.
 • Logistički i distribucijski centri - usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju; intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom s ciljem značajnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa, te isporuku dobara.
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softera - razvoj i primjena informacijskih sustava na korporativnoj razini, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softerskih rješenja.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

  Posebno usavršavanje Opće usavršavanje
Veliki poduzetnici do 25% do 60%
Srednji poduzetnici do 35% do 70%
Mali poduzetnici do 45% do 80%U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja mogu biti troškovi za instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju, itroškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja. U Obračun se uključuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavršavanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 46/2007, 45/2009) odobravaju se poticaji za I&R u obliku umanjenja porezne osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja u slijedećim iznosima:

 • 150% opravdanih troškova projekta za temeljna istraživanja,
 • 125% opravdanih troškova projekta za primijenjena istraživanja,
 • 100% opravdanih troškova projekta za razvojna istraživanja.

Maksimalni iznos potpora ne smije prelaziti sljedeće iznose:

 • za temeljna istraživanja do 100% iznosa opravdanih troškova projekta,
 • za primijenjena istraživanja do 50% iznosa opravdanih troškova projekta (uz uvećanje za 10% i 20% za srednja i mala poduzeća)
 • za razvojna istraživanja do 25% iznosa opravdanih troškova projekta (uz uvećanje za 10% i 20% za srednja i mala poduzeća).
Vrsta projekta Poduzeće Državna potpora (% opravdanih troškova) projekta Umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
Temeljna istraživanja - 100% 150%
Primijenjena istraživanja Veliko
Srednje
Malo
50%
60%
70%
125%
Razvojna istraživanja Veliko
Srednje
Malo
25%
35%
45%
100%
Studije tehničke izvedivosti za primijenjena istraživanja Malo/srednje
Veliko
75%
65%
-
Studije tehničke izvedivosti za razvojna istraživanja Malo/srednje
Veliko
50%
40%
-

Opravdani troškovi istraživanja su:

 • plaće zaposlenika i naknade osobama koje izravno sudjeluju u istraživanjima
 • materijalni troškovi za istraživanja (utrošene sirovine i materijal uključujući ambalažu i sitni inventar, utrošena energija, rezervni dijelovi korišteni ili potrošeni tijekom istraživanja; utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme koji se koriste neposredno za istraživanja),
 • troškovi usluga korištenih tijekom istraživanja, poput intelektualnih usluga vezanih uz istraživanja, te svih drugih usluga koje su uvjet za ostvarivanje istraživanja,
 • troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme u dijelu u kojem se ta sredstva koriste za istraživanja kod poreznih obveznika koji sami obavljaju istraživanja,
 • troškovi amortizacije nabavljenih patenata i licencija koji se koriste za konkretno istraživanje,
 • opći troškovi (troškovi koji su nužni za istraživanja poput premija osiguranja procesa, odgovornosti i opreme za istraživanja, te najamnine i članarine stručnih udruga za istraživanja).

Slobodne zone - Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (NN 85/08)

U slobodnoj zoni može se obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Obavljanje trgovine na malo nije dopušteno.


Na korisnike slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, primjenjuju se poticajne mjere iz Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06).

Za robu smještenu u zoni, koja nije namijenjena prometu na domaćem tržištu ili je u zoni uporabljena ili potrošena, ne plaća se carina i porez niti se primjenjuju druge mjere gospodarske politike.

Korisnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni prilikom isporuke dobara u zonu te isporuke dobara unutar zone oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost (ova odredba prestaje važiti danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju).

Poticaji temeljem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009)

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit kako slijedi:

 • plaćaju 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,

 • plaćaju 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine.

Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.
Od 2017. godine obveznici poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka plaćat će porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope.

Na uvoz inicijalne opreme koja je potrebna kao uvjet optimalnog obavljanja gospodarskih aktivnosti pravnih i fizičkih osoba registriranih u Gradu Vukovaru, te obavljanja društvenih djelatnosti ne plaća se carina. Inicijalni uvoz opreme odnosi se na razdoblje od pet godina od datuma uvoza.

Poticaji temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/2008)

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit kako slijedi:

 1. obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području prve skupine područja posebne državne skrbi:

  • plaća 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,
  • plaća 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine,
  • od 2017. godine plaća u visini propisane porezne stope,
 2. obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području druge skupine područja posebne državne skrbi:

  • plaća 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,
  • od 2014. godine plaća u visini propisane porezne stope,
 3. obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području treće skupine područja posebne državne skrbi:

  • 85% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,
  • od 2014. godine plaća u visini propisane porezne stope.

Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.