Osnivanje poduzeća

Osnivanje poduzeća je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima koji se kontinuirano prilagođava standardima Europske Unije. Zakon o trgovačkim društvima predviđa mogućnost osnivanja sljedećih tipova trgovačkih društava:

  • društva s ograničenom odgovornošću
  • dioničkoga društva
  • javnog trgovačkoga društva
  • komanditnoga društva
  • gospodarsko interesno udruženje.

Osim na polju prilagodbe zakonodavstva standardima Europske Unije, u Hrvatskoj se provodi snažna informatizacija pravosuđa sa ciljem povećanja efikasnosti i pojednostavljenja postupka otvaranja poduzeća. U skladu sa time pokrenut je HITRO.HR servis za ubrzanu komunikaciju poduzetnika i građana sa tijelima državne korisnika, kojim se u značajnoj mjeri ubrzava obavljanje administrativnih procedura pri pokretanju tvrtke. Sve je na jednom mjestu
Ukoliko želite kompletnu proceduru otvaranja poduzeća u pdf dokumentu molimo kliknite ovdje .


Društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može pri osnivanju preuzeti više temeljnih uloga, ali ih kasnije može steci. Poslovni udjeli ne mogu se izraziti u vrijednosnim papirima. Temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću mora biti izražen u valuti Republike Hrvatske - kunama. Najniži iznos temeljnoga kapitala ne može biti manji od 20.000 kuna (cca. 2.700 EUR), s time da minimalno 10.000 kuna (cca. 1.350 EUR) mora biti uplaćeno prije upisa firme u sudski registar.

Dioničko društvo (d.d.)

Dioničko društvo trgovačko je društvo kapitala u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može osnovati i samo jedna osoba, odnosno društvo može imati i samo jednog dioničara. Dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom. Dioničari ne odgovaraju za obveze društva.Temeljni kapital i dionice moraju glasiti na nominalne iznose izražene u valuti Republike Hrvatske. Najniži je iznos temeljnoga kapitala 200.000 kuna (cca. 27.000 EUR). Društvo može izdati dionice s nominalnim iznosom ili dionice bez tog iznosa. Nominalni iznos dionice ne može biti manji od 10 kuna (cca. 1,35 EUR). Nominalni iznosi dionica koji su veći od nominalnog iznosa moraju glasiti na iznose koji su višekratnici 10 kuna.

Javno trgovačko društvo (j.t.d.)

Javno trgovačko društvo jest trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom. Iste zakonske odredbe koje se odnose na partnerstvo su primjenjive na javno trgovačko društvo.

Komanditno društvo (k.d.)

Komanditno je društvo trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

Gospodarsko interesno udruženje (GIO)

Gospodarsko interesno udruženje pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje cine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit. One se smatraju komercijalnim kompanijama koje su osnovane da služe svojim osnivačima, obavljajući određene zadatke sa većom efikasnošću (marketing, prodaja, istraživanje, etc…) Očekuje se od nekih GIO da mogu koristiti kao profesionalna udruženja pravnika, inženjera, doktora itd. Gospodarsko udruženje se osniva sklapanjem ugovora o osnivanju udruženja koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.