Najave

Osim već spomenutih aktivnosti Vlade RH da Hrvatska postane nezaobilazna lokacija za investitore, trenutno su u izradi nekoliko novih zakonskih i pod zakonskih akata poput Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i Strategije poticanja investicija kojima će se znatno unaprijediti investicijska klima.

  • ZAKON O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA RH

Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ubrzat će se realizacija projekata od značajnog interesa za Republiku Hrvatsku, projekata koji povoljno utječu na gospodarski razvitak cijele RH, osiguravaju napredak i socijalno blagostanje građana, učinkovitu zaštitu i bolje gospodarenje dobrima od interesa za RH te održivi razvitak. Cilj Zakona je skratiti i znatno ubrzati procese ishođenja ukupne dokumentacije neophodne za ostvarenje investicijskih projekata

PRILOG 1.

Hodogram podnošenja prijave za poticajne mjere

  1. PODNOŠENJE PRIJAVE NADLEŽNOM MINISTARSTVU

-prije početka investicijskog projekta/početka građevinskih radova ili prve preuzete obveze u smislu narudžbe opreme(pri čemu su isključene pripremne

studije izvedivosti)

- prijava se podnosi na obrascima pod oznakom OP-1 do OP-8 koje se prilažu Uredbom propisani dokument

PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJAVE ZA POTICANJE MJERE SUKLADNO ZAKONU I UREDBI O POTICANJU INVESTICIJA I NAPREĐENJU INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

  

60 dana

Veliki poduzetnik *

(≥ 250 broj zaposlenih +> 50 mil € godišnjiprihod

 ili > 43 mil € ukupna aktiva)

Srednji/Mali/Mikro poduzetnik *

(< 250 broj zaposlenih + ≤ 50 mil € godišnji prihod ili ≤43 mil € ukupna aktiva)

  1.   POSTUPAK PO PRIJAVI

-nadležno ministarstvo poziva na dopunu Prijave i/ili na temelju uredne Prijave pribavlja suglasnost Ministarstva financija – Porezne uprave

Nadležno ministarstvo:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Nadležno ministarstvo:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

IV. GODIŠNJE PISANO IZVJEŠĆE

-nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija- Poreznoj upravi

-rok:

- najkasnije do 30. tekućeg godine za proteklu godinu, ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi

III.A ODOBARVANJE KORIŠTENJA POTICAJNIH MJERA

-izdaje se Potvrda o dodjeli statusa nositelja poticajnih mjera

III.B ODBIJANJE ZAHTJEVA IZ PRIJAVE

- ukoliko iz zaprimljene Prijave nadležno ministarstvo utvrdi da podnositelj prijave ne ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Uredbom

 

* Kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana društva, a sukladno Općem poreznom zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12) i Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora( NN 37/09)

PRILOG 2.

Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 111/12)

LINK http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_111_2391.html

 

PRILOG 3.

Izmjene Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 28/13)

LINK http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_28_475.html

 

PRILOG 4.

Uredba o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 40/13)

LINK http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_40_736.html