Kontaktna točka za proizvode

 


Što je Kontaktna točka za proizvode?


Svaka država članica Europske unije  uspostavila je kontaktnu točku za proizvode (PCP) u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/515 kako bi se osigurala primjena načela "uzajamnog priznavanja".
 

Što je načelo "uzajamno priznavanje"?

Prema načelu "uzajamnog priznavanja" države članice ne smiju na svojem državnom području zabraniti prodaju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici, uz izuzeće kojim države članice mogu ograničiti stavljanje na tržište robe koja je zakonito stavljena na tržište u drugoj državi članici ako su takva ograničenja opravdana zbog razloga utvrđenih u članku 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C202/1 od 7. lipnja 2016.) ili na temelju drugih prevladavajućih razloga od javnog interesa, poput zdravlja i sigurnosti pojedinaca.
 

Kako funkcionira Kontaktna točka za proizvode?

Kontaktne točke za proizvode na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnoga tijela druge države članice besplatno daju, između ostaloga, informacije:
  • o tehničkim propisima koji se primjenjuju na određenu vrstu proizvoda na području na kojemu se te kontaktne točke za proizvode nalaze i podatke o tome da li je za tu vrstu proizvoda potrebno prethodno odobrenje sukladno zakonodavstvu države članice, kao i podatke koji se odnose na načelo uzajamnog priznavanja i primjenu Uredbe (EU) br. 2019/515 na teritoriju te države članice;
  • kontaktne podatke nadležnih tijela u toj državi članici koji omogućuju izravan kontakt s njima, uključujući podatke o tijelima nadležnima za nadzor nad provedbom odnosnih tehničkih pravila na teritoriju te države članice;
  • o pravnim lijekovima koji su općenito dostupni na teritoriju te države članice u slučaju spora između nadležnih tijela i gospodarskog subjekta.
Kontaktne točke za proizvode odgovaraju u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.
Kontaktna točka za proizvode u Republici Hrvatskoj uspostavljena je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Adresa elektronske pošte: pcp@mingor.hr
Kontaktne točke za proizvode u drugim državama dostupne su na poveznici ovdje.
 
Kontaktna točka za građevinske proizvode Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj uspostavljena je u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Popis Kontaktnih točaka za građevinske proizvode u drugim državama članicama dostupni su na poveznici ovdje.
 

SOLVIT

Ukoliko tijelo javne vlasti države članice u koju želite staviti svoj proizvod ograničava na bilo koji način slobodu kretanja vašeg proizvoda na tom tržištu ili općenito poslovanje na teritoriju Europske unije, možete se obratiti SOLVIT-u, besplatnoj online usluzi koja pomaže u rješavanju problema izvansudskim putem.
 

DETALJNIJE INFORMACIJE

Načelo uzajamnog priznavanja

Prepreke slobodnom kretanju roba među državama članicama mogu se nezakonito stvoriti ako, u nedostatku pravila Unije o usklađivanju koja obuhvaćaju robu ili određene aspekte robe, nadležno tijelo države članice primjenjuje nacionalna pravila na robu koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici, kojima se iziskuje da roba ispunjava određene tehničke zahtjeve, na primjer zahtjeve povezane s nazivom, oblikom, veličinom, težinom, sastavom, izgledom, označivanjem ili pakiranjem. Primjena takvih pravila na robu koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici mogla bi biti protivna člancima 34. i 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije  (SL C202/1 od 7. lipnja 2016.), čak i ako se pravila primjenjuju na svu robu bez razlike.
Načelo uzajamnog priznavanja proizlazi iz sudske prakse Suda Europske unije. Prema tom načelu države članice ne smiju na svojem državnom području zabraniti prodaju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici, čak i ako je ta roba, uključujući robu koja nije dobivena proizvodnim postupkom, proizvedena u skladu s različitim tehničkim pravilima. No načelo uzajamnog priznavanja nije apsolutno. Države članice mogu ograničiti stavljanje na tržište robe koja je zakonito stavljena na tržište u drugoj državi članici ako su takva ograničenja opravdana zbog razloga utvrđenih u članku 36. UFEU-a ili na temelju drugih prevladavajućih razloga od javnog interesa, priznatih u sudskoj praksi Suda Europske unije poveznoj sa slobodnim kretanjem robe, i ako su ta ograničenja proporcionalna cilju koji se nastoji ostvariti. Ovom se Uredbom nameće obveza jasnog obrazlaganja zbog čega je pristup tržištu ograničen ili uskraćen.
 

Izjava o uzajamnom priznavanju

U skladu sa člankom 4. Uredbe (EU) br. 2019/515 proizvođač, uvoznik ili distributer mogu sastaviti izjavu o zakonitom stavljanju robe na tržište za potrebe uzajamnog priznavanja („izjava o uzajamnom priznavanju”) kako bi nadležnim tijelima države članice odredišta dokazao da se roba ili roba te vrste zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici. Proizvođač je u najboljem položaju za pružanje informacija u izjavi o uzajamnom priznavanju jer proizvođač najbolje poznaje robu i posjeduje dokaze potrebne za provjeru informacija iz izjave o uzajamnom priznavanju. Proizvođač bi trebao moći opunomoćiti ovlaštenog zastupnika za sastavljanje takvih izjava u ime proizvođača i pod odgovornošću proizvođača. Međutim, ako gospodarski subjekt u izjavi može pružiti samo informacije o zakonitosti stavljanja robe na tržište, drugi bi gospodarski subjekt trebao moći pružiti informacije o tome da se roba stavlja na raspolaganje krajnjim korisnicima u dotičnoj državi članici, pod uvjetom da taj gospodarski subjekt preuzme odgovornost za informacije koje je pružio u izjavi o uzajamnom priznavanju i da je u mogućnosti dostaviti dokaze potrebne za provjeru tih informacija.
EU pravila za proizvode
 

Usklađeno zakonodavstvo Unije u području roba – EU PRAVILA ZA PROIZVODE

Usklađivanjem nacionalnih tehničkih propisa za stavljanje proizvoda na tržište Europske unije uklanjaju se nepotrebna ograničenja slobodi kretanja roba što doprinosi uspješnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.
Više informacija o usklađenom zakonodavstvu Unije prema proizvodima/grupama proizvoda možete pronaći putem poveznica u nastavku.
Napomena: Podaci navedeni u tablicama s popisom propisa za proizvode prikupljeni su od nadležnih tijela i služe isključivo kao smjernice.  Oznaka CE

Jedinstveno tržište roba EU

Na stranicama Europske komisije možete pronaći više informacija o slobodi kretanja roba u harmoniziranim i neharmoniziranim područjima

EU Trade Helpdesk – portal unutarnjeg tržišta EU za pretraživanje informacija o proizvodima

Državi inspektorat
Datum ažuriranja: 16. studeni 2020. ​

 Pomozite da se poboljšamo
  Trebate li pomoć?
  Prijavite prepreku


 
 *********************

What is a Product Contact Point?

A product contact point (PCP) has been set up in every EU Member State in accordance with Regulation (EU) 2019/515 in order to ensure application of the mutual recognition principle.

What is the mutual recognition principle?

According to the principle of mutual recognition, Member States may not prohibit the sale on their territory of goods which are lawfully marketed in another Member State, with the exception by which Member States can restrict the marketing of goods that have been lawfully marketed in another Member State, if such restrictions are justified on the grounds set out in Article 36 of the Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C202/1 of 7 June 2016) or on the basis of other overriding reasons of public interest, such as health and security of an individual.

How does Product Contact Point work?

Product Contact Points provide, at the request of an economic operator or a competent authority of another Member State, among others, the following information, free of charge:
  • Technical regulations applying to a certain type of products in the territory where Product Contact Points are located, as well as information whether these types of products require prior authorisation procedure in accordance with the legislation of the Member State concerned, including information on the mutual recognition principle and application of Regulation (EU) 2019/515 in the territory of the Member State concerned;
  • The contact details, by means of which the competent authorities in the Member State concerned may be contacted directly, including the particulars of the authorities responsible for supervising the implementation of the national technical rules applicable in the territory of the Member State concerned;
  • Remedies which are generally available in the territory of the Member State concerned in the event of a dispute between the competent authority and an economic operator.
Product Contact Points respond within 15 working days of receiving any request.

The Product Contact Point in the Republic of Croatia is established at the Ministry of Economy and Sustainable Development.

E-mail address: pcp@mingor.hr

Product Contact Points in other countries are available here.
 
Product Contact Point for Construction

The Product Contact Point for Construction in the Republic of Croatia is established at the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets.

Product Contact Points for Construction in other Member States are listed here.
 
 
SOLVIT

If a public authority of the Member State in which you want to market your product limits free movement of your product on that market in any way, or if a public authority generally limits business on the EU territory, you may contact SOLVIT, a free online service that helps solving problems outside the court.

DETAILED INFORMATION

Mutual recognition principle

Obstacles to the free movement of goods between Member States may be unlawfully created if, in the absence of Union harmonisation rules covering goods or certain aspects of goods, a Member State’s competent authority applies national rules to goods that are lawfully marketed in another Member State, requiring the goods to meet certain technical requirements, for example, requirements relating to designation, form, size, weight, composition, presentation, labelling or packaging. The application of such rules to goods that are lawfully marketed in another Member State could be contrary to Articles  34 and 36 of the Treaty on the Functioning of the European Union  (OJ C202/1 of 7 June 2016), even if the rules apply to all goods without distinction.

The principle of mutual recognition derives from the case-law of the Court of Justice of the European Union. According to this principle, Member States may not prohibit the sale on their territory of goods which are lawfully marketed in another Member State, even where those goods have been produced in accordance with different technical rules, including goods that are not the result of a manufacturing process. But the principle of mutual recognition is not absolute. Member States can restrict the marketing of goods that have been lawfully marketed in another Member State, where such restrictions are justified on the grounds set out in Article 36 or on the basis of other overriding reasons of public interest, recognised by the case-law of the Court of Justice of the European Union in relation to the free movement of goods, and where those restrictions are proportionate to the aim pursued. This Regulation imposes the obligation to clearly justify why market access has been restricted or denied.

Mutual recognition declaration

In accordance with Article 4 of Regulation (EU) 2019/515 the producer, the importer or the distributor may draw up declaration on lawful marketing of the goods for the purposes of mutual recognition (the mutual recognition declaration) in order to demonstrate to the competent authorities of the Member State of destination that the goods, or the goods of that type, are lawfully marketed in another Member State. The producer is best placed to provide the information in the mutual recognition declaration as the producer knows the goods best and is in possession of the evidence necessary to verify the information in the mutual recognition declaration. The producer should be able to mandate an authorised representative to draw up such declarations on the producer’s behalf and under the responsibility of the producer. However, where an economic operator is only able to provide the information on the lawfulness of the marketing of the goods in the declaration, it should be possible for another economic operator to provide the information that the goods are being made available to end users in the Member Sate concerned, provided that that economic operator takes responsibility for the information that it provided in the mutual recognition declaration and is able to provide the necessary evidence to verify this information.

Harmonised EU product specific legislation – EU PRODUCT REQUIREMENTS

Unjustified limitations to free movement of goods are removed with harmonisation of technical requirements for marketing products on the EU market which contributes to successful functioning of the internal market.
For more information on harmonised EU product specific legislation according to products / groups of products, please click on the links below.

Note: The information provided in tables with the list of product regulations have been collected from the competent authorities and serve only as guidelines.  CE marking

Single market for goods

For more information on free movement in harmonised and non-harmonised sectors, please visit the European Commission website.

EU Trade Helpdesk – the EU market website that provides information on products

State Inspector’s Office


Update: 16 November 2020


 Help us improve
  Do you need help?
  Report an obstacle