Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Hrvatski sabor donio je 17.listopada 2014. - Industrijsku strategiju Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Industrijska strategija je alat države odnosno državne politike, usmjeren ka unaprjeđenju poslovnog okruženja prema onim područjima, sektorima ili tehnologijama od kojih se očekuje veći doprinos gospodarskom rastu i društvenom blagostanju.

Kroz analizu stanja hrvatske industrije ukazano je na osnovne probleme hrvatske industrije, dati su prijedlozi za unaprjeđenje poslovnog okruženja kako bi se stvorili bolji uvjeti poslovanja za sve aktere unutar industrije. Utvrđene su industrijske djelatnosti koje imaju najveću perspektivu daljnjeg rasta i razvoja te je posebnom skupinom mjera dodatno olakšan i potaknut njihov daljnji rast i razvoj.

U sklopu izrade industrijske strategije, napravljen je cijeli niz analiza, od makroekonomskog okruženja, prirodnih i ljudskih resursa, kvantitativnih te kvalitativnih analiza za područja C – prerađivačke industrije, F – građevinarstva i J – informacija i komunikacija.

Jednako tako analizirani su strateški dokumente Europske unije te na kraju definiran model za vrednovanje i grupiranje ključnih industrijskih poddjelatnosti.

Ključne odrednice industrijskog rasta – ključne industrijske djelatnosti

Analizirane su i prepoznate ključne odrednice industrijskog rasta, a sistematiziranjem  rezultata utvrđeno je kako su one:
1. produktivnost rada,
2. investicije u fiksni kapital,
3. udio visokoobrazovane radne snage,
4. ulaganje u istraživanje i razvoj,
5. izvoz .

Temeljem svih navedenih analiza u Strategiji su, prema kriterijima profitabilnosti, izvozne orijentacije i veličine djelatnosti identificirane ključne industrijske djelatnosti koje imaju najveću sposobnost rasta, razvoja i zapošljavanja. To su:
- proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka;
- proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda;
- proizvodnja gotovih metalnih proizvoda; 
- računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti (ICT);
- proizvodnja električne opreme
- proizvodnja strojeva i uređaja
- proizvodnja prehrambenih proizvoda
- proizvodnja namještaja.

Prepoznata je i važna uloga proizvodnje prehrambenih proizvoda te namještaja u hrvatskom gospodarstvu, premda prema kriterijima vrednovanja te industrije ne ulaze u cijelosti sa svim djelatnostima u skupinu pokretača.
Međutim, ostavljena je mogućnost da se, nakon što se godišnjom revizijom utvrdi da su ostvarile rezultate za prelazak u skupinu pokretača i tim industrijama dodijeli status „pokretača“ te i na njih primjene sve vertikalne mjere definirane industrijskom  strategijom.

Strateški ciljevi Strategije i ključna područja djelovanja

Kao glavne strateške ciljeve Industrijske strategije definirano je repozicioniranje identificiranih strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednosti te:
- rast obujma industrijske proizvodnje po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,85%;
- rast broja novozaposlenih za gotovo 86 tisuća do kraja 2020. godine, od čega minimalno 30% visokoobrazovanih;
- rast produktivnosti radne snage za gotovo 70 posto u razdoblju 2014.-2020.
- povećanje izvoza u tom razdoblju za 30%, te promjena struktura izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Kako bi se uspješno implementirala Strategija potrebne su brojne promjene i reforme u praktički svim segmentima društva. Četiri su ključna područja djelovanja koje strategija definira: 
- stvaranje stabilnog investicijskog okruženja,
- poticanje strateške suradnje industrije i obrazovnog sustava,
- restrukturiranje javne uprave i administracije te
- razvoj tržišta kapitala. 

Za svako od tih  prioritetnih područja definirano je i niz konkretnih mjera za realizaciju postavljenih ciljeva kao i prijedlozi za stvaranje pretpostavki za implementaciju kako bi se planirani ciljevi uistinu i ostvarili.

Za ukupan rast gospodarstva iznimno je važan rast industrijske proizvodnje i izvoza . Mjere predložene u Strategiji imaju za cilj repozicioniranje hrvatske prerađivačke industrije ka izvozu, proizvodima više dodane vrijednosti i potencijalima za rast većim od 5%.

Njezina je svrha pokazati perspektive rasta i razvoja te jačanje konkurentnosti, a prioritet je jasan: stvaranje stabilnog investicijskog okruženja koje neće ovisiti o promjenama gospodarske politike, osobito porezne politike i troškova radne snage.

Industrijska strategija pokazuje snažnu odlučnost Ministarstva gospodarstva i Vlade RH u namjeri jačanja prerađivačke industrije, a posebno na stvaranju visokotehnološke, izvozno orijentirane industrije te modernizaciji tradicionalnih industrija što integrira Hrvatsku u međunarodne tokove roba i usluga i pozicionira nas više na globalnom lancu vrijednosti.