Godišnje izvješće o korištenju poticajnih mjera

Godišnje izvješće o korištenju poticajnih mjera za investicije podnosi se nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi; najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi) sadrži sljedeće: ispunjeni obrazac GI-1, izvještaj u tekstualnom obliku s opisom realizacije investicijskog projekta po svim stavkama ulaganja (dugotrajna imovina/troškovi plaća),godišnja izvješća o poslovanju za proteklu godinu, račun o dobiti i gubitku i bilancu uz prijavu poreza na dobit,analitičke kartice konta osnovnih sredstava s označenim stavkama ulaganja u dugotrajnu imovinu povezanim s investicijskim projektom,podatke o visini investicije u izvještajnom razdoblju izraženu u kunama,podatke o unosu nove opreme – vrsta i vrijednost,podatke o broju zaposlenih na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja – Obrazac R-Sm), podatke o vrsti i korištenju poticajnih mjera u izvještajnom razdoblju, obračun dobiti i iznosa porezne povlastice koju nositelj poticajnih mjera koristi, a sukladno odredbama članka 9. točke 5. Zakona, ostale podatke značajne za korištenje poticajnih mjera, odnosno poreznih i carinskih povlastica.