Ministar Ćorić na lokaciji Galdovo obišao nasipe oštećene u potresu

Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić obišao je lokaciju Galdovo, riječ je o lokaciji nasipa koja je najviše oštećena u potresu i čija sanacija je započela 31. prosinca.
 
S obzirom na jačinu potresa koji su zadesili područje Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske vode žurno su pristupile obilasku terena, odnosno provjeri stanja svih savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i objekata (akumulacije, retencije, ustave, preljevi, crpne stanice i dr.).
 
Terenskim obilaskom uočena su ozbiljnija oštećenja nasipa na ukupno 7 lokacija, od kojih su 4 lokacije na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), 2 lokacije na desnoj obali rijeke Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te 1 lokacija na lijevoj obali Kupe (Drenčina). Potrebno je naglasiti kako se radi o ozbiljnim oštećenjima (pukotine na nekim mjestima prodiru i nekoliko metara u dubinu, te više stotina metara u dužini nožice nasipa).
 
Pregledano je više od 300 km nasipa. Sva oštećenja nasipa sanirat će se u najkraćem mogućem roku sukladno utvrđenim prioritetima, a po provedbi dodatnih istražnih radova i izradi tehničkih rješenja omogućit će se trajna sanacija ugroženih dijelova nasipa.
 
Na pojedinim lokacijama proglašene su izvanredne mjere zbog stanja vodnih građevina. Vodostaji su trenutačno niski i ne ugrožavaju područja na kojima su nasipi oštećeni.
 

Pisane vijesti