Slobodno tržište usluga i roba

Sloboda pružanja usluga


Koristi: Liberalizacija tržišta usluga je poduzetnicima otvorila mogućnosti za lakši pristup tržištu, natjecanje u povećanju kvalitete i inovativnosti, a potrošačima mogućnost većeg odabira.
 
Provedeno: Liberalizacija tržišta usluga je do listopada 2019. provedena kroz preko 230 konkretnih mjera deregulacije - detaljni popis. Uz međuresornu koordinaciju koju vodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, uklonjen je niz prepreka lakšem pristupu tržištu i tržišnoj konkurenciji u preko 30 djelatnosti i profesija (npr. graditeljstvo, arhitekti, inženjeri, geodeti, energetski certifikatori, porezni savjetnici, revizori, odvjetnici, veterinari, psihoterapeuti, trgovina, posredovanje u prometu nekretnina, turizam, ugostiteljstvo, autoškole, taksisti, posredovanje pri zapošljavanju, mediji, obrazovanje, socijalna skrb, dadilje, muzeji, knjižnice, kazališta, detektivi, zaštitari, čuvari, edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost, intelektualno vlasništvo, primarna zdravstvena zaštita, pogrebnička djelatnost, energetika, telekomunikacije, pošta, financije). Istovremeno se poslovne usluge (savjetovanje, marketing, odnosi s javnošću, mediji, dizajn, IT, računovodstvo i druge usluge) nisu regulirale licenciranjima i odobrenjima.
 
U provedbi: Ovaj dio regulatorne reforme gospodarstva nastavlja se provoditi kroz Nacionalni program reformi 2019. Cilj ove reforme je “primjenom OECD PMR metodologije nastaviti poticati konkurenciju na tržištu usluga, kroz smanjenje ukupne razine reguliranosti glavnih profesionalnih usluga i sprječavanje uvođenja novih neopravdanih regulacija tržišta usluga”. Nastavak smanjivanja reguliranosti profesionalnih usluga 2019. -2020. primarno se predviđa kroz akcijske planove. Stoga je Prvi akcijski plan za liberalizaciju tržišta donijet u listopadu 2019. na 187. sjednici Vlade (187-22.)  i sadrži 20 mjera vezanih uz 7 profesija (fizioterapeuti, ljekarne, odvjetnici, energetski certifikatori, arhitekti, turistički vodiči i voditelji turističkih agencija).
 
Okvir: Institucionalni okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga dijele sve države Europskog gospodarskog prostora. Temeljni okvir uređuju Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Direktiva o uslugama  (Zakon o uslugama), EU Strategija unutarnjeg tržišta i reformske aktivnosti u okviru Europskog semestra. Također, uklanjanje prepreka unutarnjem tržištu usluga i sprječavanje uvođenja novih potiče se na EU razini sukladno zaključcima Europskog vijeća iz ožujka 2019, koji su potvrđeni kroz zaključke Vijeća Europske unije iz svibnja 2019.
 
IT alati: Centar unutarnjeg tržišta EU već 5 godina pruža podršku lakšem pristupu tržištu usluga kroz 2 alata:
 
Informacijski sustav unutarnjeg tržišta služi za notificiranje regulatornih zahtjeva za tržište usluga koji bi se trebali opravdati kao razmjerni, zbog sprječavanja neopravdanih prepreka tržištu usluga na hrvatskom odnosno europskom tržištu usluga. Time će se doprinositi poticanju lakšeg okvira za hrvatski izvoz usluga i konkurentnosti europskog tržišta. Do listopada 2019. provedeno je preko 100 notifikacija. Također, umjesto mnogo papirologije i dugačkih birokratskih provjera podataka i dokumentacije među EU/EGP državama, proces prekogranične razmjene informacija znatno je ubrzan kroz IMI sustav. Do listopada 2019. Hrvatska je pružila informacijsku podršku u preko 1300 konkretnih slučajeva u drugim EU/EGP državama vezano uz tržište usluga. Time se potiče brže pokretanje poslovanja i slobodnije prekogranično pružanje usluga na europskom tržištu.
 
Jedinstvena kontaktna točka za usluge služi za pružanje niza informacije o pokretanju poslovanja na hrvatskom tržištu usluga – dobiva se sve na jednom mjestu, bez lutanja među institucijama. Odgovori e-poštom već se mogu dobiti u 5 radnih dana. Tijekom 2020. digitalizirati će se predaja cjelokupne dokumentacije kod ishođenja dozvole za niz uslužnih djelatnosti, bez obvezne papirologije i pečata. Isto je već primjerice omogućeno za djelatnosti trgovine, posredovanja u prometu nekretnina i dr. Ujedno se pruža poveznica na EUGO mrežu koja izvoznicima odgovara na pitanja kako poslovati u EU.


 

 
Sloboda kretanja roba

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Unutarnje tržište za robe obuhvaća područje bez unutarnjih granica na kojem se slobodno kretanje robe osigurava usklađivanjem pravila na razini Europske unije utvrđivanjem zajedničkih zahtjeva za stavljanje na tržište određene robe, a kada ista ne postoje, primjenom načela uzajamnog priznavanja za robu ili aspekte robe koji nisu obuhvaćeni usklađenim pravilima Unije.

Usklađeno zakonodavstvo Unije u području roba – EU PRAVILA ZA PROIZVODE

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Načelo uzajamnog priznavanja

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Prema načelu uzajamnog priznavanja država članica ne smije na svom državnom području zabraniti prodaju one robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici čak i ako je roba proizvedena u skladu sa različitim tehničkim pravilima, osim ako ta odredišna država nije donijela obrazloženu odluku o odbijanju.

Informacijski sustav tehničkih propisa (Technical Regulations Information System - TRIS

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Putem sustava TRIS države članice obavješćuju Europsku Komisiju (postupak notifikacije) o svojim zakonodavnim inicijativama u sektoru proizvoda i usluga informacijskog društva. Države članice ne smiju donositi nacionalne mjere koje mogu, izravno ili neizravno, stvarno i potencijalno, ometati slobodnu trgovinu robom na unutarnjem tržištu. Ovim se postupkom omogućava Europskoj komisiji i državama članicama pregled tehničkih propisa koje države članice namjeravaju donijeti za proizvode (industrijske, poljoprivredne i ribarske) i usluge informacijskog društva, prije njihovog usvajanja. Cilj je osigurati sukladnost takvih zakonodavnih tekstova s pravom Europske unije i načelima unutarnjeg tržišta. U pojednostavljenom se obliku primjenjuje na države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru te na Švicarsku i Tursku.

Program TRIS sadrži popis planiranih tehničkih propisa za određene proizvode i propise o uslugama informacijskog društva koji će u Republici Hrvatskoj biti upućeni u Postupak TRIS tijekom jedne kalendarske godine.

Kontaktna točka za proizvode

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Kako bi se olakšalo slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu Kontaktna točka za proizvode na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnog tijela druge države članice Europskog gospodarskog prostora u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva pruža informacije o nacionalnim tehničkim propisima za proizvode i primjeni načela uzajamnog priznavanja te kontaktne podatke za ta nadležna tijela.

SOLVIT

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

SOLVIT je neformalni mehanizam koji pomaže građanima i poduzetnicima u rješavanju problema s tijelima javne vlasti drugih država članica kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala na unutarnjem tržištu. Putem elektroničke baze podataka hrvatski SOLVIT centar umrežen je s 30 centara Europskog gospodarskog prostora (države članice EU te Lihtenštajn, Island i Norveška). SOLVIT može pomoći u rješavanju problema prekogranične prirode (unutar EU) koja su nepravilnom primjenom propisa EU uzrokovala tijela javne vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. SOLVIT ne može pomoći kada su već pokrenuti sudski postupci, kod problema nastalih između poduzeća, kod problema nastalih između potrošača i poduzeća te kod problema nastalih između poslodavaca i posloprimaca. SOLVIT rješava probleme u sljedećim područjima:

Građani: Tvrtke:
Pravo boravka Stavljanje proizvoda na tržište
Priznavanje stručnih kvalifikacija Pružanje usluga
Registracija vozila Samozapošljavanje
Pravo na zapošljavanje Slobodno kretanja kapitala
Socijalna sigurnost Granične kontrole
Javna nabava  
Povrat PDV-a  
Oporezivanje  
Vozačke dozvole  

Pritužbe na rad tijela u drugim državama možete dostaviti putem online SOLVIT obrasca „Slanje problema mreži SOLVIT“.

Prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti - NANDO

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Putem NANDO Informacijskog sustava država članica Europske unije obavještava Europsku komisiju i ostale države članice da prijavljeno tijelo ispunjava zahtjeve za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Obavijest sadržava sve podatke o tijelu, njegovim aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, postupcima ili modulima ocjenjivanja sukladnosti te podatke o jednom ili više predmetnih proizvoda i relevantnu potvrdu o sposobnosti. Testirani proizvodi u Hrvatskoj ne moraju se ponovo testirati na unutarnjem tržištu Europske unije i Izjave o sukladnosti koje izdaje prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti su priznate na čitavom teritoriju Europske unije.