e-Račun

Uvod u e-račun

Objavljeno: 19.2.2019. 10:33:55

U današnjem poslovnom okruženju digitalne ekonomije poslovne transakcije odvijaju se digitalno i u realnom vremenu.

Pravovremena i brza reakcija, te brzi i efikasni poslovni procesi unutar organizacije ključni su za poslovni uspjeh i povećanje konkurentnosti.

eRačun smanjuje troškove, povećava točnost, produktivnost, ubrzava fakturiranje i plaćanje, pozitivno utječe na okoliš.

eRačun predstavlja najrašireniju elektroničku ispravu u svijetu i zbog toga mu pripada središnja uloga u razvoju elektroničkog poslovanja te digitalnog gospodarstva općenito.

eRačun je račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu.

Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj upravi.

Izdavanje i razmjena računa u elektroničkom obliku (eRačuna) u Republici Hrvatskoj uređeni su slijedećim nacionalnim zakonima i pravilnicima:

 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 24/2018)
 • Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u

javnoj nabavi

 • Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne

naručitelje u javnoj nabavi

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13-Rj.USRH, 148/13, 143/14, 115/16)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17,

41/17)

 • Opći porezni zakon (NN 115/16),
 • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16)
 • Uredba EU/910/2014 - eIDAS Uredba

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=HR

 • Zakon o provedbi Uredbe EU/910/2014 (NN 62/17)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) 
 • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19)

eRačun brošura

 

Kod računa u elektroničkom obliku nužno je osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa i to od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa neovisno o tome je li račun izdan na papiru ili u elektroničkom obliku.

Navedeno je obvezan osigurati porezni obveznik koji obavlja isporuku, kao i porezni obveznik koji prima isporuku.

Porezni obveznik obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa.

Navedeno se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI), elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga.

Uvođenje obveze izdavanja eRačuna u javnoj nabava Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, rezultirati će apsolutnim ubrzanjem poslovnih procesa javne nabave, uštedama u poslovanju javne uprave i gospodarskih subjekata te povećanom transparentnošću.

Naime, tek uspostavom cjelovitog procesa integrirane elektroničke javne nabave od objave nadmetanja, preko elektroničkog podnošenja ponuda, nadzora izvršenja ugovora, e-Računa i e-Plaćanja mogu ostvariti maksimalni učinci što prema procjenama može biti 6% do 13 % ukupnog iznosa nabave, a to za Hrvatsku znači više od (procjenjuje se) 2,6 milijarde kuna.

Norma za eRačun: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:29:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1883209,25&cs=126F1BDBC8D6D6141F550EB578B4A9CF4#1

Kako do e-računa

Objavljeno: 8.3.2019. 14:06:40

Da bi se e-računi mogli automatski razmjenjivati potreban je odgovarajući sustav odnosno aplikativna podrška za razmjenu e-računa koja mora biti u skladu sa standardima i zakonom. Uvođenje e-računa, osim odgovarajućih softverskih komponenti, iziskuje promjene poslovnih procesa i organizacijske strukture.

Osim uvođenja “vlastitih” rješenja postoji čitav niz “out of the box” rješenja koja su pogodna za manje tvrtke. Ovakvi sustavi dostupni su uz određenu novčanu naknadu na mjesečnoj, godišnjoj razini, ili po broju transakcija. Sve popularnija su rješenja koja koriste “cloud” tehnologiju i web aplikacije. Kod takvih rješenja korisniku je za pristup sustavu potreban samo web preglednik, a o sigurnosti podataka i arhiviranju i formatu podataka brine se treća strana odnosno pružatelj usluge (informacijski posrednik).  

Sukladno zakonskoj definiciji, informacijski posrednik je pravna osoba koja, u skladu s europskom normom, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja, a koja može obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja eRačuna.

Financijska agencija (FINA) je ovim Zakonom određena kao centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava čiji je djelokrug definiran posebnim zakonom, odnosno obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i javnih naručitelja, u skladu s europskom normom, te na čiju su se centralnu platformu za razmjenu eRačuna dužni povezati ostali informacijski posrednici.

 

POPIS INFORMACIJSKIH POSREDNIKA KOJI SU POVEZANI NA CENTRALNU PLATFORMU i USKLAĐENI S NORMOM ZA E-RAČUN

1. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje eRačuna
2. HRVATSKA POŠTA (HP) – slanje i zaprimanje eRačuna
3. Hrvatski telekom (HT) - slanje i zaprimanje eRačuna
4. mSTART d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
5. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačun) - slanje i zaprimanje eRačuna
6. Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON) – slanje i zaprimanje eRačuna
7. Hitra produkcija dokumenata d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
8. EDITEL ADRIA d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
9. POS d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
10. OPTIM IT d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
11. DB informatika d.o.o. – slanje i zaprimanje eRačuna
12. PONDI d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
13. IE Računi d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
14. C LAB d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna
15. Appfactory j.d.o.o. - slanje i zaprimanje eRačuna

 

 

Koristi

Objavljeno: 19.2.2019. 10:36:09

Korištenje eRačuna u poslovanju važno je iz više razloga.

Europska unija računa da će potpunim uvođenjem eRačuna uštedjeti 423 milijarde eura.

U postupcima elektroničkog fakturiranja, od prednosti za izdavatelje eRačuna, tu su svakako smanjeni administrativni troškovi pripreme, ispisa i kuvertiranja računa, eliminira se trošak poštarine, račun se isporučuje u puno kraćem vremenu i naposljetku, pohranjuje u sigurnu i kontroliranu elektroničku arhivu.

Prednost za primatelje eRačuna svakako je brzina zaprimanja i obrade računa pri čemu se minimalizira mogućnost ljudske greške, osigurava se brže plaćanje i visoki stupanj automatizacije procesa razmjene računa.

Troškovi obrade eRačuna znatno su manji u odnosu na troškove obrade tradicionalnog papirnatog računa. Dodatne, osjetno veće uštede ostvaruju se digitalizacijom poslovnog procesa od nabave do isporuke, kraćim rokovima obrade računa te ubrzanjem plaćanja.

eRačun omogućuje i kvalitetnije upravljanje financijskim poslovanjem te općenito povoljno utječe na povećanje produktivnosti rada.

Uvođenje eRačuna u poslovanje gospodarstvenika, ali i tijela javne vlasti, jamči najsuvremenije načine poslovanja i omogućava postizanje visoke konkurentnosti, kroz ostvarivanje svih prednosti koje moderna tehnologija omogućava.

Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj upravi.

Nacionalni višedionički forum za e-račun

Objavljeno: 19.2.2019. 10:41:03

Europska Komisija je u prosincu 2010. godine donijela Priopćenje o ostvarivanju dobrobiti od uvođenja e-računa u EU, te Odluku o osnivanju Europskog više-dioničkog Foruma za e-račun  i dodatno je naglasila značaj e-računa u odnosu na ubrzanje gospodarskog razvoja i podizanje konkurentnosti cijelog europskog gospodarstva.

Republika Hrvatska je sukladno čl.6. Odluke o osnivanju Europskog više-dioničkog Foruma, kao zemlja kandidat,  zatražila sudjelovanje u radu Europskog Foruma u statusu promatrača. Status promatrača je odobren u rujnu 2011. godine, a ministar nadležan za gospodarstvo je imenovao predstavnike koji sudjeluju u radu Europskog više-dioničkog Foruma za e-račun. Temeljem Odluke Europske komisije o osnivanju Europskog  višedioničkog foruma za e-račun (C (2010) 8467), Priopćenja o ostvarivanju dobrobiti od uvođenja e-računa u EU (COM (2010) 712 final), Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje (Narodne novine broj 96/2010, 78/2011, Klasa: 650-01/10-02/01, Urbroj: 5030116-11-3 od 07. srpnja 2011. godine, 87/12,  96/13), članka 33. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje, te zaključka s 4. sjednice Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje održanoj 28. listopada 2011.godine, Nacionalno vijeće za elektroničko poslovanje donijelo je na 5. sjednici 6. studenog 2012. godine – Odluku o osnivanju Nacionalnog višedioničkog foruma e-račun.

Članove Nacionalnog višedioničkog foruma za e-račun određuje Nacionalno vijeće iz svojih redova i iz redova vanjskih stručnjaka. Predsjedatelja i supredsjedatelja imenuje ministar nadležan za gospodarstvo. Djelokrug rada Foruma obuhvaća:

 1. Pomoć Europskoj komisiji u nadzoru razvoja tržišta e-računa i razine usvajanja e-Računa u industriji kao i sektoru uslužnih djelatnosti  država članica na razini Europske unije;
 2. Doprinos u razmjeni iskustava i dobre prakse država članica, koje će olakšati donošenje interoperabilnih rješenja za e-račun;
 3. Predlaganje odgovarajućih rješenja za preostale prekogranične prepreke/probleme u vezi s razmjenom e-računa;
 4. Podrška i nadzor nad aktivnostima koje vode ka prihvaćanju standardnog podatkovnog modela e-računa.

Administrativne poslove za potrebe rada Vijeća obavlja Ministarstvo gospodarstva.

Tehničke specifikacije za razmjenu eRačuna

Objavljeno: 19.2.2019. 10:42:23

Propisi

Objavljeno: 19.2.2019. 10:44:06

 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 24/2018)
 • Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi
 • Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13-Rj.USRH, 148/13, 143/14, 115/16)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17)
 • Opći porezni zakon (NN 115/16),
 • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16)
 • Uredba EU/910/2014 - eIDAS Uredba https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=HR
 • Zakon o provedbi Uredbe EU/910/2014 (NN 62/17)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) 
 • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19)
Projekt razmjene e-računa između gospodarskih subjekata i javne administracije (B2A)

Objavljeno: 19.2.2019. 10:46:00

Korisni linkovi

Objavljeno: 19.2.2019. 10:49:23