Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova
 
Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova u svrhu pristupa zapošljavanju ili obavljanju obrta u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem odredbe članka 71. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 143/13, 127/19 i 41/20), odredbe članka 16. stavak 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 82/15, 70/19 i 47/20) te odredbi Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta („Narodne novine“, broj 90/17) .
 
Napomena: U slučaju promjene podataka o podnositelju zahtjeva (adresa, ime ili prezime) za vrijeme trajanja postupka priznavanja o tome je potrebno pisanim putem obavijestiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na Obrascu zahtjeva.
 
VISINA PRISTOJBE
 

  • inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 300,00 kuna (slovima: tri stotine kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160  i pozivom na broj 64 5002-47053- OIB uplatitelja
  • pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju iznosi 150,00 kuna (slovima: sto pedeset kuna), a uplaćuje se u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun: IBAN HR1210010051863000160 i pozivom na broj 64 5002-47053-OIB uplatitelja.

Zahtjev se podnosi na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Važne napomene

  • Inozemne stručne kvalifikacije priznaju se samo ako su stečene na temelju odobrenih programa za stjecanje stručne kvalifikacije i izdane od ovlaštenih tijela/institucija/ ustanova.
  • Po potrebi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja može tražiti i druge dokaze.
  • Prijevodi na hrvatski jezik potrebni su za sve javne isprave kojima se dokazuju inozemne stručne kvalifikacije koje nisu izdane na hrvatskom jeziku.
  • Dokumente izdane na srpskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku, ukoliko su izdani na latiničnom pismu nije potrebno prevoditi.
  • Ovjereni prijevod na hrvatski jezik vrši ovlašteni stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna stručna kvalifikacija.
  • Preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik. Ovjere izvršene u inozemstvu priznaju se ukoliko su izvršene od strane ovlaštene osobe/institucije.
  • Stranci dokazuju državljanstvo preslikom putovnice ili druge isprave priznate međunarodnim ugovorom.
  • Ukoliko je zahtjev nepotpun, biti ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.