Sektor za inovacijsku politiku

inovacije
Zakonodavni okvir i strateški dokumenti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za jačanje istraživanja, razvoja i inovacija

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Dosadašnji zakonski okviru za poticanje istraživanja i razvoja u gospodarstvu putem fiskalnih olakšica revidiran je stupanjem na snagu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte („Narodne novine“ broj 64/2018 od 18.7.2018.g.) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1306.html.  Nadležnost za provedbu zakona prenesena je s Ministarstva znanosti i obrazovanja na Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte uređuje zakonodavni okvir koji potiče ulaganje u istraživanje i razvoj svih subjekata u poslovnom sektoru, putem davanja poticaja za ulaganja malih i srednjih, kao i velikih poduzeća u takve tipove aktivnosti. Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj (a u konačnici povećanje ukupnih ulaganja u RH u istraživanje i razvoj od 1,4% BDP-a do 2020.) i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima.

Vrsta potpore koja se predviđa ovim Zakonom je porezna olakšica za istraživačko-razvojne projekte koji pripadaju u kategorije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili za studije izvedivosti za te istraživačko-razvojne projekte. Potpora se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane troškove.

Korisnici državne potpore mogu biti pravne osobe (mali, srednji i veliki poduzetnici) i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, koje imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Republike Hrvatske u trenutku plaćanja potpore. Korisnik potpore provodi aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja, na način da projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstveno-istraživačko pitanje, s ciljem buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa koji proizlazi iz tog istraživačko-razvojnog projekta. Korist za poduzeća od potpore za istraživačko-razvojne projekte je olakšano poslovanje tijekom procesa razvoja ideje u novi proizvod, uslugu ili proces te dugoročnije gledano, stvaranje pretpostavki za uspješnije poslovanje. 

Primjena navedenog zakona započinje  stupanjem na snagu podzakonskog akta za njegovu primjenu, Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte („Narodne novine“ broj 9/2019 od 25.1.2019.g.) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_9_197.html koji propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta,  te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018). Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave, dana 2. veljače 2019.godine.

Davatelj državne potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrt, a dio postupka provedbe Zakona povjeren je Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) kao provedbenom tijelu iz nadležnosti Ministarstva.

Prijava za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte podnosi se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao davatelju potpore, neposredno ili poštom. Kada davatelj potpore uvede sustav elektroničke prijave, prijavu će biti moguće podnijeti isključivo putem toga sustava, a pristup sustavu bit će omogućen na mrežnim stranicama davatelja potpore i/ili provedbenog tijela (HAMAG- BICRO-a).

Obrasci za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte:

Obrazac 1
Obrazac 1A
Obrazac 1B
Obrazac 2
Obrazac 2A
Obrazac 3
Obrazac 3A

Ukoliko imate pitanja vezanih za provođenje Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte molimo da ih pošaljete na slijedeću e-mail adresu: Zakon_za_IR_projekte_pitanja@mingo.hr   


STRATEGIJA POTICANJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014.-2020.

Strategija je usvojena u prosincu 2014.i njome se nastoji dugoročno usmjeriti razvoj i sustavno poticanje inovacija kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva, ali i društva u cjelini

Intencija je unaprijediti inovacijski sustav te zakonodavni i fiskalni okvir, utvrditi način komunikacije i modele suradnje između javnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora u cilju razvoja novih proizvoda, usluga, poslovnih procesa i tehnologije, te također način primjene rezultata znanstveno-istraživačkog rada u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Prioriteti:

1) Jačanje inovacijskog sustava;

2) Jačanje inovacijskog potencijala gospodarstva;

3) Poticanje suradnje između znanosti i gospodarstva;

4) Jačanje ljudskih potencijala za istraživanje i inovacije.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_153_2893.html

 

STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE 2016.-2020. (S3)

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Strategiju pametne specijalizacije u ožujku 2016. godine za razdoblje od 2016. do 2020. godine, zajedno s Akcijskim planom za provedbu za razdoblje od 2016. do 2017. godine.

Strategija sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija i ključni je preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Tematskog cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014 -2020. u okviru kojega Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju 664 milijuna eura. Glavni cilj Strategije pametne specijalizacije je  usmjeravanje kapaciteta u području znanja i inovacija na područja najvećeg potencijala radi pokretanja razvoja i transformacije gospodarstva temeljenog na aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija.

Strateški okvir krojen je prema potrebama hrvatskog gospodarstva i uz obvezno partnerstvo predstavnika poslovnog sektora, akademske zajednice, lokalne i regionalne samouprave, agencija, drugih središnjih tijela državne uprave te svih ostalih relevantnih dionika.Zajedničkim naporima određeni su ciljevi i prioritetne aktivnosti vezani uz ulaganja u istraživanje i razvoj i komercijalizaciju inovacija te je identificirano 5 tematskih prioritetnih područja koja imaju najveći potencijal za ulaganja u istraživanje i razvoj te za daljnji rast i razvoj hrvatskog gospodarstva:

1) Zdravlje i kvaliteta života;

2) Energija i održivi okoliš;

3) Promet i mobilnost;

4) Sigurnost;

5) Hrana i bioekonomija.

 

Unutar svakog tematskog prioritetnog područja identificirano je nekoliko pod-tematskih prioritetnih područja koja dodatno usmjeravaju i tematski određuju svako područje, a horizontalne teme čije se korištenje potiče u svim navedenim područjima jesu Ključne razvojne tehnologije (KET) i Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT).

Ukratko, 6 je strateških ciljeva koje se nastoji postići Strategijom pametne specijalizacije:

1) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u svrhu postizanja izvrsnih istraživanja i ispunjavanja potreba gospodarstva;

2) Prevladavanje rascjepkanosti inovacijskog lanca vrijednosti i jaza između istraživačkog i poslovnog sektora;

3) Modernizacija i diversifikacija hrvatskog gospodarstva kroz porast privatnih istraživanja i razvoja;

4) Unapređenje u globalnim lancima vrijednosti i promocija internacionalizacije hrvatskog gospodarstva;

5) Uspostava partnerskog odnosa glede društvenih izazova;

6) Stvaranje pametnih vještina - unapređenje kvalifikacija postojeće i nove radne snage za pametnu specijalizaciju.

Strategijom pametne specijalizacije definiran je strateški i upravljački okvir za unaprjeđenje nacionalnog inovacijskog sustava, što se dodatno planira podržavati i kroz dva strateška projekta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi i Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_04_32_853.html
 

ZAKON O JAVNOJ NABAVI - PARTNERSTVO ZA INOVACIJE

Novi Zakon o javnoj nabavi, usvojen u prosincu 2016. godine., omogućio je da putem instrumenta „Partnerstvo za inovacije“ javni naručitelj može koristiti Partnerstvo za inovacije ako ima potrebu za inovativnom robom, uslugama ili radovima. Navedeno otvara razmjerno velike mogućnosti za poticanje inovacija u Republici Hrvatskoj i predstavlja instrument poticanja koji utječe na potražnju za inovacijama (bespovratne potpore poduzećima utječu na ponudu).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s agencijom HAMAG-BICRO sudjeluje u međuregionalnom projektu PPI2Innovate (Javna nabava inovativnih rješenja) koji za cilj ima izgradnju kapaciteta za poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja u Srednjoj Europi. HAMAG-BICRO bi ujedno trebao postati kompetencijski centar u Hrvatskoj za javnu nabavu inovativnih rješenja čime bi pridonio većoj primjeni javne nabave za poticanje inovacija. 

http://www.hamagbicro.hr/medunarodna-suradnja/ppi2innovate/

 

Financijski instrumenti za provedbu inovacijske politike i za financiranje inovacijskih projekata

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Glavni instrument za financiranje inovacijskih projekata jesu bespovratna sredstva koja Republici Hrvatskoj stoje na raspolaganju u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj koja se dodjeljuje kroz javne pozive koja objavljuju tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, pri čemu je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nadležno za Prioritetnu os 1. Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijski prioritet 1b, Specifični ciljevi 1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) i 1b2 Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog investicijskog okruženja (IRI). Ukupna alocirana sredstva u okviru Prioritetne osi 1 iznose  664.792.165,00 EUR.

Svi javni pozivi objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
http://www.strukturnifondovi.hr/

Javni pozivi u području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija koji su nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:

1)  Javni poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

2) Javni poziv „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1318

3) Javni poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

4) Ograničeni poziv „Podrška razvoju Centara kompetencija“  - CEKOM

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194

 

Program Obzor 2020 – SME Instrument

Program Obzor 2020 okvirni je program  Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europske strategija za pametan, održiv i uključiv rast (Europa 2020) i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area). Proračun okvirnog programa Obzor 2020. iznosi 78,6 milijardi EUR.

Tijelo državne uprave nadležno za program Obzor 2020 je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sudjeluje u radu Programskog odbora: Mala i srednja poduzeća i pristup rizičnom financiranju (SMEs & Access to Risk Finance). Programski odbor MSP i pristup rizičnom financiranju djeluje u stupu Industrijsko vodstvo, kojemu je cilj olakšati pristup financiranju tvrtkama i ostalim organizacijama uključenim u razvoj i istraživanje (R&I) (putem bespovratnih potpora, financijskih instrumenata, zajmovima, jamstvima, kontra-jamstvima te ostalim oblicima financiranja).

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/obzor-2020/

 

Program EUREKA i Eurostars 2

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. EUREKA je paneuropska mreža inovacijskih agencija, koje svaka svojim partnerima na projektu osiguravaju financiranje. Okvirni budžet Republike Hrvatske za taj program je 5 milijuna HRK godišnje. EUREKA je osnovana 1985.,  Republika Hrvatska je punopravna članica od lipnja 2000. godine, a visoki predstavnik Republike Hrvatske u EUREKA programu je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić.

Ciljevi programa su:

1) Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet;

2) Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;

3) Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

 

Također, provodi se i zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program za istraživanje i razvoj Eurostars-2 koji je nastao kao zajednička inicijativa između EUREKE i Europske komisije. Suradnja se provodi na način da Europska komisija daje doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Natjecatelji u Eurostars programu moraju biti mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja tj. može se aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da projekt imaju civilnu svrhu te da podrazumijeva razvoj novog proizvoda, procesa ili usluge.

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eureka/

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars

 

Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja (Seed Co-investment Fund)

HAMAG-BICRO je do 1. veljače 2017. zaprimao prijave na natječaj za sufinanciranje projekata sredstvima iz Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.

Ciljevi Programa su:

1) Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge;

2) Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

 

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 2,5 milijuna EUR iz proračuna koji se financira zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od najmanje 30.000 EUR do najviše 300.000 EUR s trajanjem projekata do 24 mjeseca.

http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/fond-za-poticanje-ulaganja-u-kapital-u-ranoj-fazi-financiranja-seed-co-investment-fund/

 

Jačanje inovacijskog sustava

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

STRATEŠKI PROJEKTI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA JAČANJE INOVACIJSKOG SUSTAVA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta odgovorno je za provedbu 2 strateška projekta koja su financirana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj) u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ čija je provedba započela  01. lipnja 2016. te će u konačnici doprinijeti jačanju nacionalnog inovacijskog sustava.

 

1) Strateški projekt „Podrška inicijativa klastera konkurentnosti“

Indikativna alokacija: 67.494.068,00 HRK (85% iz ESI fondova)

Početak provedbe:  9. svibnja 2016.

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2016.- lipanj 2020.

Partner: Hrvatska gospodarska komora

Cilj projekta: Povećati konkurentnost i poboljšati poziciju Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe pomoću diverzifikacije gospodarskih aktivnosti kroz razvoj novih proizvoda u prioritetnim tematskim i pod-tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. (S3). Projektom će se nastaviti proces S3 poduzetničkog otkrivanja i omogućiti sužavanje 13 S3 pod-tematskih prioritetnih područja sukladno dogovoru sa Europskom komisijom, s obzirom da su S3 tematska i pod-tematska područja (odobrena od Europske komisije) dosta široko postavljena.  Kroz aktivnosti ovog Projekta na temelju definiranja pozicije hrvatskog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti, potencijalnih izvoznih tržišta za nove proizvode i razvoj brendova za iste, moći će se identificirati proizvodne niše u okviru svakog od 13 S3 pod-tematskih prioritetnih područja koje će biti definirane kao područja ulaganja u istraživanje i razvoj.

 

 

2) Strateški projekt „Podrška uspostavi Inovacijske mreže za industriju i razvoju tematskih inovacijskih platformi“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je u svojstvu korisničke institucije zaduženo za provedbu Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi koji se financira bespovratnim EU sredstvima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Provedba projekta je započela svibnju 2016. i traje do svibnja 2020. godine, a partner na projektu je Hrvatska gospodarska komora. Ukupna vrijednost projekta je 66.294.768,00 HRK, od čega je 85 % sredstava osigurano iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj projekta je stvoriti učinkovit i samoodrživ institucionalni, pravni i strateški okvir za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije kroz uspostavu Inovacijskog vijeća za industriju i pet tematskih inovacijskih vijeća, zatim podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za iskorištavanje potencijala i postizanje industrijskog rasta kroz nastavak procesa pametne specijalizacije i poduzetničkog otkrivanja. Provedba Projekta omogućit će daljnje sužavanje tematskih i podtematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. kako bi se u konačnici omogućila njezina revizija i postigla još veća učinkovitost javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. 

U okviru Projekta uspostavlja se pet tematskih inovacijskih za sljedeća tematska prioritetna područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bioekonomija. Svako tematsko inovacijsko vijeće, sukladno modelu „Trostruke uzvojnice“ sastojat će se u pravilu od 70 % predstavnika poslovnog sektora (ponajviše malih i srednjih poduzeća), 20% predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice te 10 % predstavnika tijela javne vlasti. Glavni im je cilj osigurati strateško upravljanje i smjernice za relevantno tematsko prioritetno područje Strategije pametne specijalizacije. Tematska inovacijska vijeća će u suradnji s nadležnim tijelima sudjelovati u kreiranju Strategija istraživanja, razvoja i inovacija za poslovni sektor, usklađenih s potrebama gospodarstva, te će se kroz rad tematskih inovacijskih vijeća pripremiti zaliha IRI projekata poslovnog sektora koji imaju potencijal za financiranje. Sudjelovanje u tematskim inovacijskim vijećima izvrsna je prilika za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva ključnih dionika inovacijskog sustava te će članovi aktivno sudjelovati u definiranju budućih smjerova razvoja i stvaranju poticajnijeg okruženja za inovacije. 

U okviru Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi bit će provedeno mapiranje kapaciteta poslovnog sektora za istraživanje razvoj i inovacije te izrađeno tehnološko predviđanje budućih smjerova razvoja poslovnog sektora, bit će izrađen operativni računalni program za praćenje i vrednovanje inovacijske politike te uspostavljena WEB inovacijska platforma koja će služiti kao središnja kontakt točka za razmjenu informacija za sve dionike nacionalnog inovacijskog sustava i opću javnost. Također, kroz Projekt će se potaknuti jačanje znanja i vještina poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija, a bit će uspostavljeno i međunarodno savjetodavno vijeće za inovacije INNOVA THINK-TANK koje će činiti stručnjaci s međunarodnim iskustvom u područjima koja su definirana Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske s osnovnim ciljem stvaranja i promicanja novih ideja te davanja strateških smjernica za poticanje inovativnosti i implementaciju inovacijskih programa i potpora prema nosiocima provedbe Strategije pametne specijalizacije i Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske.

O TEMATSKIM INOVACIJSKIM VIJEĆIMA

Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, donijelo je na svojoj prvoj sjednici Odluku o osnivanju Tematskih inovacijskih vijeća (TIV), radnih tijela za operativnu podršku radu Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske te Metodologiju izbora članova Tematskih inovacijskih vijeća. Temeljem ovih dokumenata je Tehničko tajništvo Tematskih inovacijskih vijeća (partner na projektu: HGK) raspisalo Javni poziv za iskaz interesa za članstvo u jednom od Tematskih inovacijskih vijeća dana 29. listopada 2018. god. Članovi TIV-a biraju se sukladno kriterijima i načinu imenovanja koji je utvrđen Metodologijom izbora članova Tematskih inovacijskih vijeća. Inovacijsko vijeće za industriju glasovanjem, temeljem prijedloga za imenovanje, donosi odluku o imenovanju članova TIV-a te potvrđuje njegovu uspostavu.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA?

Svako Tematsko inovacijsko vijeće, u pravilu, se sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70%), predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20%) te predstavnika tijela javne vlasti (10%).

1. Članovi TIV-a iz poslovnog sektora uključuju:

- predstavnike poduzeća koja djeluju u području relevantnom za pojedini TIV i

- predstavnike organizacija i udruženja poslovnih subjekata koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV.

2. Članovi TIV-a iz znanstveno-istraživačke zajednice uključuju predstavnike javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV. Pravo iskaza imaju samo organizacije koje su upisane u  relevantni upisnik pri ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

3. Članovi TIV-a iz tijela javne vlasti obvezno uključuju predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i predstavnika ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje. Ako ukupni broj članova TIV-a iz reda tijela javne vlasti iz Priloga 1. dozvoljava, Tehničko tajništvo TIV-ova zatražit će i dodatno imenovanje predstavnika iz drugih ministarstava ili drugih tijela javnih vlasti koja djeluju u području relevantnom za pojedini TIV.

Tematska inovacijska vijeća (TIV) su osnovana temeljem Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) (Narodne novine br. 32/2016) za 5 tematskih prioritetnih područja (TPP) i predstavljaju glavna koordinacijska tijela za pojedino TPP, sa glavnim ciljevima: osiguranje strateškog upravljanja i davanje smjernica za relevantno TPP. Osnovani su:

1. Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života

2. Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš

3. Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost

4. Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost

5. Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju

Zadaci TIV-a u relevantnom TPP-u uključuju osobito:

- raspravljanje i predlaganje dugoročne vizije razvoja i definiranja prioriteta,

- kreiranje, u suradnji s nadležnim tijelima, strategije istraživanja, razvoja i inovacija (dalje u tekstu: IRI) za poslovni sektor, usklađene s potrebama gospodarstva i pripadajućih akcijskih planova,

- koordinaciju provedbe akcijskih planova i aktivnosti vezano uz strategiju IRI za poslovni sektor,

- priprema zalihe projekata poslovnog sektora s odgovarajućim inovacijskim potencijalom za financiranje u skladu sa strategijom IRI za poslovni sektor,

- davanje smjernica za financiranje projekata poslovnog sektora u području IRI, u skladu s industrijskim predviđanjima i trendovima razvoja, radi promicanja strukturnih promjena u hrvatskom gospodarstvu,

- podršku kontinuiranom procesu poduzetničkog otkrivanja, posebice unutar institucionaliziranih struktura kako bi se osigurala strateška orijentacija, razmjena iskustava, daljnji razvoj, umrežavanje i protok ideja između svih relativnih dionika,

- poticanje poduzetnika za unapređenje konkurentnosti putem razmjene znanja i transfera tehnologije,

- davanje prijedloga Inovacijskom vijeću za industriju Republike Hrvatske za dodjelu godišnjih nagrada u području inovacija,

- davanje mišljenja, prijedloga, stručnih obrazloženja, izvješća i slično za potrebe Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske.

 

INOVACIJSKO VIJEĆE ZA INDUSTRIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nositelj je izrade i provedbe usvojene Strategije poticanja inovacija RH 2014.-2020. (NN 153/2014), koja u prioritetu pod nazivom „Poboljšanje učinkovitosti nacionalnog inovacijskog sustava“, predviđa osnivanje Inovacijskog vijeća za industriju RH, kao tijela odgovornog za upravljanje provedbom iste;

Predmetna Strategija predviđa da ovo Vijeće imenuje Vlada RH, te da su članovi Vijeća predstavnici tijela državne uprave koja su operativno odgovorna za provedbu Strategije poticanja inovacija RH 2014.-2020., predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udruženja, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave (predstavljeni kroz Hrvatsku zajednicu županija i Udrugu gradova u RH) te istaknuti znanstveni stručnjaci i istraživači iz RH (HAZU) i hrvatske dijaspore (predstavljeni kroz Hrvatsku zakladu za znanost/Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ koji povezuje hrvatske znanstvenike što rade u inozemstvu s onima u RH).

Vlada je Odluku o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (Vijeće)  donijela 22. prosinca 2017.g. (NN 129/17); predsjednik ovog Vijeća je Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja tehničko tajništvo za inovacijski sustav, uspostavljeno pri Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Zadaće Vijeća su:

a) koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvrđenih prioriteta i mjera Strategije kroz davanje preporuka i donošenje odluka o provođenju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema određenim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranog inovacijskog sustava

b) predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava

c) izdavanje obvezujućih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvrđene mjere, te koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije

d) odobravanje godišnjih izvješća o stanju inovacija

e) donošenje preporuka vezanih za poboljšanje i revidiranje ciljeva i prioriteta inovacijske politike. 

Odluke Vijeća:

Poslovnik Inovacijskog vijeća za industriju RH 

Odluka o osnivanju Tematskih inovacijskih vijeća

Metodologija izvora članova Tematskih inovacijskih vijeća sa korekcijom izglasanom 25. listopada 2018.g. 

 Zapisnici Vijeća:

 Zapisnik sa prve sjednice Vijeća (dostavit će se naknado, po potvrdi na 2. sjednici)

 

NACIONALNO INOVACIJSKO VIJEĆE

Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) osnovano je odlukom Vlade Republike Hrvatske dana  5. srpnja 2018.g. na njenoj 105. sjednici, radi sveukupne koordinacije provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) , koje je neovisno i ovlašteno za donošenje odluka u pogledu potrebnih promjena i revizija S3, dijeljenja informacija i zajedničke evaluacije svih provedbenih instrumenata S3, kao i drugih povezanih instrumenata ili programa koji će dopunjavati financiranje S3 sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova i državnog proračuna.  Nacionalno inovacijsko vijeće  je  sastavljeno od dužnosnika, više rukovodeće razine s ovlastima donošenja obvezujućih odluka uključenih u implementaciju pojedinih dijelova S3 153.

Članovi NIV su:

-potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo

-čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja

-čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

-čelnik Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

-čelnik Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-.2020.

-predstavnik Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

-predstavnik Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

-predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

-predstavnik Hrvatske gospodarske komore

-predstavnik Hrvatske obrtničke komore

-predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

-predstavnik reprezentativnih sindikalnih središnjica (jedan zajednički predstavnik).

U rad NIV naknadno će kao članovi biti pridruženi i predsjednici Tematskih inovacijskih vijeća iz svakog od pet odabranih tematskih prioritetnih područja S3, nakon što ih imenuje i potvrdi Inovacijsko vijeće za industriju.

Posebnu dodatnu podršku davat će imenovani predstavnici tri ekspertna  vijeća, koja će osigurati savjetodavnu podršku sa stručne razine: Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske , Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj- Osnovalo MZO). 

Zadaće NIV:

-donosi Akcijski plan, izmjenjuje ga i koordinira provedbu kroz identificirane i definirane provedbene instrumente te prati ispunjenje indikatora provedbenih instrumenta S3 i dodatnih povezanih mjera i programa

-potvrđuje Godišnja izvješća o provedbi S3 i Izvješća o vrednovanju S3, te pregledava izvješća pripremljena kroz aktivnosti praćenja i vrednovanja

-koordinira provedbu projekata predviđanja, kako bi  se osigurala komplementarnost mapiranja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u znanosti i poslovnom sektoru

-donosi prijedloge korektivnih odluka za dionike koji provode mjere i programe S3 na osnovu Godišnjih izvješća o provedbi, Izvješća o vrednovanju, te ostalih informacija dobivenih od Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje S3

-odgovara na uočene promjene i trendove u fazi provedbe kroz davanje preporuka i predlaganje i odobravanje revizija S3, sukladno rezultatima srednjoročnog vrednovanja, rezultatima rada tematski inovacijskih platformi te rezultatima provedbe projekata predviđanja.

Stručne, administrativne i organizacijske poslove za NIV obavlja Tehničko tajništvo za S3, uspostavljeno unutar Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

 

  1. Newsletter izvješće - Uspostava učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava - https://us7.campaign-archive.com/?u=0082dd0807a2e5f202373534f&id=55b1c787df
  2. Newsletter izvješće - Tematska inovacijskih vijeća i njihovo djelovanje u razdoblju od 2018. do 2020. - https://us7.campaign-archive.com/?u=0082dd0807a2e5f202373534f&id=eb8d4062b5
  3. Newsletter izvješće - Održane konferencije, radionice i edukacijski webinari u okviru Strateškog projekta INI - https://us7.campaign-archive.com/?u=0082dd0807a2e5f202373534f&id=efe608581e

 

Inovacijska infrastruktura

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE (SEECEL)

U cilju jačanja poduzetničkog i inovacijskog eko-sustava te poticanja osnivanja novih poduzeća i rasta i razvoja postojećih, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  provodi projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. kojim se podupiru aktivnosti  razvoja i izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) kao modernog Centra kompetencija za razvoj ljudskih potencijala. Države članice SEECEL-a abecednim redom su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska.

Uloga SEECEL-a kao budućeg Centra kompetencija za razvoj ljudskih potencijala jačanje je kapaciteta za inicijativu, inovativnost i poduzetništvo te digitalne kompetencije, čime se jača poduzetnički-eko sustav u prepoznavanju poduzetničkih prilika, prihvaćanju rizika, promjeni stavova, sposobnosti i ambicija za inovacije u poduzetništvu. Jačanjem poduzetništva kao ključne kompetencije nužno se potiče inovativnost i kreativnost, koje su pretpostavka poduzetničkog promišljanja. Predviđene aktivnosti SEECEL-a komplementarne su s mjerama identificiranim u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. jer zajednički doprinose obuhvatnom i sustavnom jačanju poduzetničkog eko-sustava što stvara preduvjete za postizanje općeg cilja, a to je konkurentnost gospodarstva. Sinergijski efekt posebno se postiže s intervencijama koje se provode na području razvoja pametnih vještina sukladno Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014.-2020., promocije poduzetništva i jačanje poduzetničkih potpornih institucija. Mjerama za promociju poduzetništva želi se postići promjena stava o poduzetništvu; mjerama jačanja poduzetničkih potpornih institucija jača se baza institucija koje pružaju operativnu i tehničku podršku u poslovanju postojećih poduzetnika ili u pripremama za započinjanje poslovanje; dok SEECEL jača kompetencije za poduzetništvo. Sinergija navedenih aktivnosti, prije svega jačanje kapaciteta za inicijativu, inovativnost i poduzetništvo te digitalna kompetencija činiti će okosnicu aktivnosti Centra kompetencija za razvoj ljudskih potencijala SEECEL.

SEECEL će nastaviti sustavno raditi i na usklađivanju politike i prakse s europskim i globalnim trendovima putem jačanja regionalne suradnje.

 

http://www.seecel.hr/

http://reg.mingo.hr/pi/public/#

 

E-COOL INTERREG EUROPE PROJEKT

Puni naziv projekta  je „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem – E-COOL“, a početak početak implementacije je 1. lipnja 2018. godine. Predviđeno trajanje projekta je 60 mjeseci u 2 faze (3+2 godine). Ukupna vrijednost projekta je : 2.143.244,00 € sa udjelom za RH u iznosu od 178.278,00€ uz  omjer sufinanciranje 85% EU - 15% RH.

Cilj projekta je identifikacija i razmjena dobre prakse kroz „quadruple helix“ pristup s ciljem  stvaranja/osnaživanja poduzetničkih ekosustava, unapređenja didaktičkih instrumenata i aktivnosti, s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti, razvoja pametnih vještina, digitalnih kompetencija i poduzetničkog promišljanja mladih. Dobre prakse i naučene lekcije stečene u prvoj trogodišnjoj fazi projekta transferirat će se u Akcijske planove  s ciljem poboljšanja nacionalnih i regionalnih politika u implementaciji učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije, pametnih vještina, digitalnih kompetencija  i inovativnosti mladih.

Aktivnosti i cilj projekta proizašli su iz Akcijskog plana za poduzetništvo kojeg je EK usvojila u 2013. godini i koji uvelike uključuje inicijative za edukaciju mladih o poduzetništvu i za poduzetništvo. U svrhu razvoja trajno konkurentnog gospodarstva, kod mladih treba, kroz cijelu obrazovnu vertikalu, poticati i razvijati poduzetničko promišljanje. Akcijski plan EU 2020 navodi da će mlade osobe  koje su izložene učenju za poduzetništvo tijekom školovanja vjerojatnije pokrenuti vlastiti posao i lakše se suočiti sa svim izazovima u svojoj profesionalnoj karijeri i životu općenito. Osiguranjem kvalitetnog poduzetničkog obrazovanja i integriranim pristupom – škola, obitelj, društvena zajednica – te stvaranjem pozitivnog poduzetničkog okruženja, kod mladih potičemo poduzetničko promišljanje te razvijamo njihove poduzetničke i inovativne kapacitete.

Glavni partner u projektu je Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, partner iz RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; Uprava za investicije, industrije i inovacije; Sektor za inovacijsku politiku, uz 8 partnera iz Češke, Latvije, Rumunjske, Ujedinjenog kraljevstva, Italije, Norveške, Grčke i Poljske.

                                       

Promocija inovacijske politike, poduzetništva i inovacija

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

IDEJE IZ EUROPE (IDEAS FROM EUROPE)

Na inicijativu Kraljevine Nizozemske u okviru njihova predsjedanja Vijećem EU-a, 2015. godine pokrenut je projekt TEDx Made in Europe u okviru zajedničke europske politike za poduzetništvo mreže Izaslanika za MSP (engl. SME Envoy Network). Projektom se želi stvoriti platforma europskim inovativnim poduzetnicima koji mogu ponuditi rješenja za globalne izazove te time pokazati i promovirati poduzetnički duh i inovacije. Svaka država članica organizira nacionalno natjecanje, a nacionalni se pobjednici plasiraju na EU natjecanje. Na temelju velikog uspjeha natjecanja u 2015./2016. godini Europska komisija odlučila je ovo natjecanje održavati svake dvije godine pod nazivom Ideas from Europe.

Natjecanje je namijenjeno inovativnim, inspirativnim tvrtkama koje imaju ideje koje mijenjaju svijet i koje je vrijedno ostvariti. Takve ideje se odnose na rješavanje globalnih izazova kao što su zagađenje, zdravstvo, gubitak biološke raznolikosti, klimatske promjene, nestašica pitke vode, problema vezanih za hranu, energetiku i sl. Ovo natjecanje je posebno značajno jer poduzetnicima nudi svjetsku platformu za vidljivost ideja i projekata, a spajajući ih s relevantnim pojedincima i organizacijama, pomaže u ostvarenju njihovih ideja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nacionalni koordinator, u listopadu 2017. organizira nacionalno natjecanje „Ideje iz Europe“.

Natjecanje se odvija na način da svaka zemlja članica EU izabire svoga predstavnika, izabrani predstavnici sudjeluju u polufinalnom natjecanju, dok se najbolji plasiraju u finale.

Raspored natjecanja za 2017./2018. godinu:

  • Nacionalno natjecanje: u listopadu 2017. godine (Zagreb)
  • Polufinale: u studenome 2017. godine, u Tallinnu (Estonija)
  • Finale: u ožujku 2018. godine  u Den Hagu (Nizozemska

 

Rok za prijavu na nacionalno natjecanje: 15. rujna 2017. godine.

Ovdje se prijavite za nacionalno natjecanje: "Ideje iz Europe".

https://ideasfrom.eu/

 

GLOBALNA MREŽA PODUZETNIŠTVA – GLOBAL ENTERPRENUERSHIP NETWORK

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je član globalne mreže za razvoj poduzetništva Global Entrepreneurship Network koja okuplja predstavnike javnog sektora, istraživačkih institucija iz područja politika za poduzetništvo, poduzetničkih potpornih institucija, investitora i samih poduzetnika. Posebno je aktivan program Startup Nations koji djeluje unutar Mreže, i u okviru kojeg se organizira godišnji samit  na kojem se razmjenjuju najbolje nacionalne prakse.

Startup Nations je platforma na kojoj se razmjenjuju ideje i stavovi vezani uz prednosti i prepreke detektirane u gospodarskom okruženju; povezuje istraživanja i omogućuje razmjenu neformalnog znanja između gospodarstava fokusiranih na poticanje poduzetnika i startup-ova u cilju stvaranja novih poslova i radnih mjesta, poboljšanja gospodarstva i podizanja razine društvenog blagostanja.Republika Hrvatska u okviru ovog programa promovira svoje primjere mjera za inovativno poduzetništvo, kao i predstavnike inovativnog poduzetništva, a koristi od sudjelovanja za poduzetnike ogledaju se u globalnom umrežavanju s potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima.  U okviru programa je organizirano natjecanje poduzetnika i drugih predstavnika nacionalnih poduzetničkih i inovacijskih sustava.

http://startupnations.com/

http://genglobal.org/

 

CREATIVE BUSINESS CUP

Creative Business Cup je natjecanje koje ima za cilj osnaživanje poduzetnika u kreativnim industrijama, povezujući ih s ostalim industrijama i globalnim tržištem, jačajući njihove inovativne mogućnosti te doprinoseći razvoju industrije i društva u cjelini. Nacionalni pobjednici iz cijelog svijeta međusobno se natječu na Creative Business Cup u Kopenhagenu, u Danskoj, svakog studenog za vrijeme Global Entrepreneurship Week-a. Osnovni kriteriji za izbor pobjednika natjecanja su kreativnost i tržišni potencijal.

Širom svijeta kreativne industrije značajno doprinose gospodarskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta te razvoju novih inovativnih rješenja za izazove koji stoje pred tvrtkama i društvom. Kreativne industrije doprinose dinamičnijem, kompetitivnijem i inovativnijem društvu na mnogo razina, a poduzetnici u kreativnim industrijama se susreću s više izazova od poduzetnika iz drugih sektora. Ovo natjecanje povećava mogućnosti za rast, otvaranje novih radnih mjesta i inovacije u kreativnim industrijama.

http://www.creativebusinesscup.com/

Korisne poveznice

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00