Nadležnost

 

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je ministarstvo nadležno za rudarstvo.

 

Ministarstvo nadležno za rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, procesno provodi postupke ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju iz područja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u nadležnosti ureda državne uprave u županijama, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, obavlja poslove u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s direktivama Europske unije osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

 

 

Pri ministarstvu nadležnom za rudarstvo osnovana su;

1).    Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina,

2).    Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, i

3).    Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita rudarske struke.

 

Ministarstvo nadležno za rudarstvo sukladno odredbama članka 169. Zakona o rudarstvu sukcesivno je preuzelo nadležnost za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta, građevni pijesak i šljunak iz morskog dna, ciglarska glina od Ureda državne uprave.

Do 18. svibnja 2018. godine, ministarstvo je preuzelo nadležnost nad svima uredima državne uprave, kako slijedi:

Naziv Ureda Preuzimanje obavljeno
UDU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI 26. svibanj 2017.
UDU U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI 23. veljača 2017.
UDU U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI 8. prosinac 2016.
UDU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 18. svibnja 2018.
UDU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI 1. ožujak 2018.
UDU U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI 2. veljača 2018.
UDU U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 9. lipanj 2017.
UDU U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI 30. lipanj 2017.
UDU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 12. svibanj 2017.
UDU U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 2. veljače 2017.
UDU U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI 6. travanj 2017.
UDU U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI 26. travanj 2017.
UDU U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI 8. prosinac 2017.
UDU U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 15. prosinac 2017.
UDU U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI  13. veljača 2017.
UDU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI    19. listopad 2017.
UDU U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI 22. ožujka 2018.
UDU U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 14. prosinac 2016.
UDU U ZADARSKOJ ŽUPANIJI 24. ožujak 2017.
UDU U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 12. travnja 2018.
GRAD ZAGREB 13. ožujak 2017.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta preuzelo je i upisalo u svoje Registre eksploatacijskih polja 254 eksploatacijska polja tehničko-građevnog kamena, 82 eksploatacijska polja građevnog pijeska i šljunka i 33 eksploatacijska polja ciglarske gline, odnosno ukupno 369 eksploatacijskih polja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta preuzelo je i upisalo u svoje Registre istražnih prostora 11 istražnih prostora tehničko-građevnog kamena, 2 istražna prostora građevnog pijeska i šljunka, odnosno ukupno 13 istražnih prostora.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustrojilo je Jedinstveni informacijski sustavi mineralnih sirovina Republike Hrvatske.