Ustrojstvo

Ravnateljstvo za robne zalihe

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

7. Ravnateljstvo za robne zalihe


Članak 87.


Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske.

U Ravnateljstvu se ustrojavaju sljedeće službe:

7.1. Služba za robne zalihe

7.2. Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove."

Služba za kontrolu i popunu Bilance

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

7.1. Služba za kontrolu i popunu Bilance

Članak 88.


Služba za kontrolu i popunu Bilance prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba sa aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenom Godišnjem programu strateških robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje sa robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Službe; te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

7.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

7.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode."

Odjel za prehrambene proizvode

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

7.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

Članak 89.


Odjel za prehrambene proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu prehrambenih proizvoda i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanja prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz djelokruga; vodi odgovarajuće evidencije o prehrambenim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa prehrambenim robnim zalihama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva."

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

7.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

Članak 90.


Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola. Odjel predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme u vlasništvu Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način njezine uporabe; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme te neprehrambenih i industrijskih proizvoda; prikuplja, obrađuje i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o strateškim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa strateškim robnim zalihama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva."

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

7.2. Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove

Članak 91.


Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi: sudjelovanja u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha s materijalno-financijskog aspekta, izrađuje plan za osiguranje sredstava iz državnog proračuna za strateške robne zalihe. Služba obavlja stručnu obradu svih pravnih dokumenata u vezi poslovanja sa strateškim robnim zalihama, pravno uobličava ugovorne i druge odnose; te obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva."